Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Všetko zo 4 hviedičiek, ale :

  • použitie centrálneho modelu URIvyjadrujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
  • URI identifikátory sú referenčné
  • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
  • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a data.gov.sk

...

Unknown macro: {add-label}