Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Predstavme si situáciu, že v systéme je uložený triplet: Lukáško má brata Slávka. Klasický relačný systém vie odpovedať správne iba na otázku, kto je brat Lukáška? Slávko. Ale ak sa spýtam, kto je brat Slávka, tak mi správne odpovie len sémantický systém, pretože ten si z tripletu: Lukáško má brata Slávka odvodí inverzný triplet: Slávko má brata Lukáška, nakoľko vlastnosť „má brata“ je symetrická.

Význam odvodzovania je nie len vo vyhľadávaní, ale najmä pri celkovej integrácii rôznorodých informačných systémov, pri overovaní logických faktov a podobne. Reálne sa odvodzovanie vykonáva prostredníctvom odvodzovača (reasonera), čo býva štandardný komponent sémantickej  databázy (triplestore). Existujú dva základné princípy odvodzovania – dopredné zreťazenie a spätné zreťazenie. Prvé sa deje hneď pri vkladaní tripletov do databázy, čiže spomínaný inverzný triplet by sa vytvoril okamžite, kým druhý typ odvodzovania sa deje až pri dopyte, tj. až keď sa spýtam Kto je bratom Slávka. Až vtedy sa odvodí, resp. pokúsi odvodiť inverzný triplet . Pre kľúčovú požiadavku rýchlosti sa v komerčných aplikáciach preferuje prvý prípad. Pri vložení sa okamžite odvodia nové triplety aby odpovede na databázu boli už vypočítané.

...

Ontológiaje množina tripletov ktorá opisuje vybranú doménu. V súčasnosti samozrejme existuje obrovské množstvo ontológií, aj a to aj v zmysle ich strojovo spracovateľnej formy (OWL, RDF). Napr. ontológia osoby, organizácie, ontológia rastlín, ontológia odvetví sektora XY a podobne. Takmer každá dôležitá klasifikácia niečoho existuje vo forme strojovo-spracovateľnej ontológie, ako napr. ontológia geografických prvkov, ontológia medzinárodnej klasifikácie chorôb, ontológia nomenklatúry územných entít a podobne.

...

4 vs 5 dáta
Rozdiel medzi 4 a 5 hviedičkovými hviezdičkovými dátami :

4 hviedičkyhviezdičky

 • použitie URI na identifikáciu entít
 • použitie vlastných ontológií na dátový model
 • nutnosť mapovania ontológií v najväčšej možnej miere na 5 hviedičiek hviezdičiek na zachovanie čo najväčšej interoperability
 • dereferenciácia URI je volitelná
 • zverejnenie vlastných ontológií a zaregistrovanie URI šablón na MetaIS
 • je nutné vždy požiadať o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviedičkovéhviezdičkové.
 • negarantuj[ dátovú interoperabilitu medzi systémami nakoľko nie sú súčasťou centrálneho modelu údajov
 • URI identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

5 hviedičiekhviezdičiek

Všetko zo 4 hviedičiekhviezdičiek, ale :

 • reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
 • URI identifikátory sú referenčné
 • model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk


Dôležitým elementom je, že každá entitá entita musí mať ambicíu stať sa 5 hviedičkovou hviezdičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho modelu údajov.

...

Unknown macro: {add-label}