Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dereferenciácia je proces, kedy je URI identifikátor entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné zabezpečiť zobrazenie entity vo webovom prehliadači ako aj získať informácii o entite v štrukturovanom formáte (RDF/XML, JSON, XML...). Aby bola zabezpečená šifrovaná komunikácia od počiatku, všetky referenčné URI identifikátory vydávane MetaIS majú doménu data.gov.sk a komunikačný protokol https tj. https://data.gov.sk. Zobrazenie informácií, ktoré sú výsledkom dereferenciácie sú plne v kompetencii zdroja tj. vlastníka menného priestoru. Dereferenciácia bude zohladňovať prístupové práva a zobrazovať citlivé údaje v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčovú rolu v dereferenciacii referenčných URI zohrávajú dva komponenty : MetaIS ako referenčných register URI identifikátorov a portál data.gov.sk, ktorý je doménou pre referenčné dáta.

Riešenie dereferenciácie na sieťovej úrovni pozostáva z nastavenia presmerovania všetkých dopytov na data.gov.sk, ktoré spĺňajú regulárny výraz :

Code Block
https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.*

na stránku MetaIS a to takým spôsobom, že všetko čo sa nachádza za https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.* automaticky presmeruje na

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/(id|def|set|doc)/.*

 

Dereferenciácia je založená na volaní URI Primárnym účelom dereferenciácie je zobrazenie entity v čitateľnom tvare vo webovom prehliadači a preto je vykonávana cez GET metódu.. Preto je pre dereferenciáciu pre webový prehliadač vyžadované použitie GET metódy a hlavičky Content-type: text/html alebo application/xhtml+xml

1.Algoritmus vyhodnocovania dereferenciácie prostredníctvom MetaIS

1.1 Dereferenciácia menného

priestoru neverzionovateľnej entity

priestoru - bez zadania identifikátora entity


Nakoľko je MetaIS referenčným registrom URI a tým pádom sú všetky menné priestory registrované v ňom, MetaIS sa stáva primárnym kameňom pre dereferenciáciu pridelených menných URI priestorov.

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít. Samotný menný priestor je

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/

Po zadaní tohto menného priestoru do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/

Nakoľko nie je zadaná presná entita ale menný priestor, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

1.2. Dereferenciácia URI entít v správe MetaIS

MetaIS je primárnym registrátorom niektorých základných entít ako napríklad dátové prvky, ontológie a preto v prípade zadania do webového prehliadača URI entity, ktorá je v gescii MetaIS, MetaIS presmeruje URI samo do seba ako je definované v bode 2. V priklade v bode 2 je zobrazená neverzionovateľná entita tj. entita, ktorá nemá verzie . Jediným rozdielom je pridanie parametru version, ktorý je nutné špecifikovať

Príklad šablóny verzionovateľnej entity:

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/{id}/{version}

 

URI ontológie právneho subjektu je :

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Po zadaní toho URI do webového prehliadača, portál data.gov.sk spraví presmerovanie na:
Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Nakoľko MetaIS je priamo správcom ontológiíí, vrámci MetaIS prebehne presmerovanie napríklad na URI

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/view/ontology?view=legal-subject&version=2017-05-30.owl

 

1.3. Dereferenciácia entity mimo správy MetaIS

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru tj. identický proces ako v bode 1.

1.

...

3.1 Neverzionovateľné URI entity

RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít.Samotný vlastník menného priestoru RPO, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii v dvoch možnostiach

a) Použitím celej URI tj. využitie nahradzujúceho vzoru {uri} napr.

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri={uri}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri=https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id}

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

Entita Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre daný menný priestor by vyzerala nasledovne :

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

Po zadaní tohto URI identifikátora do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/50349287

V prípade, že RPO vyplní šablónu na presmerovani, MetaIS spraví presmerovanie na stránku registrátora podľa definovaného zdroja.

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

 

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovani, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako napríklad kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.


1.

...

3.2 Verzionovateľné URI entity (verzionovateľné entity podliehajú špeciálnej špecifikácii)

a)

...

Typ DOC


Verzionovateľné entity typu doc predstavujú špeciálnu kategóriu pre potreby dereferenciácie. Hlavným rozdielom je referencia statických súborov v namapovanom úložisku.

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. MEF (modul elektronických formulárov) požiada o zaregistrovanie menného priestoru pre úložisko na dereferenciáciu súborov z definičného balíčka elektronických formulárov:

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/{id}/{version}

Samotný unikátny menný priestor je

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/

 

b) Ostatené verzionovateľné entity

Code Block
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/30807484.ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_nedoplatkoch_na_socialnom_poisteni_fo.sk/1.1

 

...

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovani, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

 

1.3. Dereferenciácia URI entít v správe MetaIS

...2.

...

Príklad šablóny verzionovateľnej entity:

 

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/{id}/{version}

 

URI ontológie právneho subjektu je :

 

Code Block
https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Po zadaní toho URI do webového prehliadača, portál data.gov.sk spraví presmerovanie na:

 

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/refid/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

 

Nakoľko MetaIS je priamo správcom ontológiíí, vrámci MetaIS prebehne presmerovanie napríklad na URI

 

Code Block
https://metais.finance.gov.sk/view/ontology?view=legal-subject&version=2017-05-30.owl

 

2. Technická špecifkácia dopytovania a odpovedí dereferenciácie

...

Unknown macro: {add-label}