Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI 1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) alebo lsub:LegalSubject1Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) alebo lsub:LegalSubject0...nPrispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT 1Dátum vytvorenia katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT 0...1Dátum poslednej aktualizácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka) 1Lokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI typu ????pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject Gestor katalógu. Typ " URI identifikátor RPO subjektu.

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset 1Referencia na dataset
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string   s locale (identifikáciou jazyka)0...1Lokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)

 

Príklad katalógu registra adries :

...

Dataset je priamo reprezentovaný ako adms:Asset a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu datasetu. Popis tohto dátového prvku je v §DA.4.13.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektovURI pre dataset vychádza z §B.5.1 URI pre dataset

Distribúcia

Distribúcia je priamo reprezentovaná ako adms:AssetDistribution a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu distribúcie. Popis tohto dátového prvku je v §DA.4.13.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov

URI pre distribúciu vychádza z §B.5.3 URI pre distribúciu datasetu