Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1 . Kvôli zachovaniu konzistencie tvorby verzionovateľných entít je aj pre tvorbu metadát použitá ontológia ADMS. Tá priamo vychádza z ontológie DCAT-AP 1.1, na základe definovaných vzťahov :

Code Block
adms:AssetDistribution rdfs:subClassOf dcat:Distribution

adms:Asset rdfs:subClassOf dcat:Dataset

adms:AssetRepository rdfs:subClassOf dcat:Catalog

 

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje minimálne tieto entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject0...nPrispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT1Dátum vytvorenia katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT0...1Dátum poslednej aktualizácie katalóguhttp://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1Lokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
httpshttp://datapurl.gov.skorg/defdc/ontologyterms/resource/gestorpublisherowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Gestor katalógu, ktorý je zodpovedný za jeho publikáciu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset1...nReferencia na dataset, ktorý je súčasťou katalógu
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)01...1nLokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)

Všetky vlastnosti, ktoré sú definované pre katalóg a všetky entity Katalóg, môže obsahovať aj ďalšie štandardizované dátové prvky. Tie sú definované v európskom DCAT-AP 1.1

 

Príklad katalógu registra adries :

Code Block
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:AssetRepository rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
	  <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
	  <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
	  <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg adries obsahuje všetky 	<res:gestorentity, ktoré sú súčasťou referenčného registra adries</dct:description>
		<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance"/>
	</adms:AssetRepository>

</rdf:RDF>

...

Dataset je priamo reprezentovaný ako adms:Asset a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu datasetu(pričom platí vzťah adms:Asset rdfs:subClassOf dcat:Dataset). Popis tohto dátového prvku je v A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov . Pre zabezpečenie maximálnej interoperability, je zoznam možných vlastností pre Dataset rozšírený a popísaný v európskom štandarde pre publikáciu datasetov DCAT-AP 1.1

Distribúcia

Distribúcia Distribution je priamo reprezentovaná ako adms:AssetDistribution a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu distribúciereprezentovaný ako adms:AssetDistribution (pričom platí vzťah adms:AssetDistribution rdfs:subClassOf dcat:Distribution). Popis tohto dátového prvku je v A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov

 

  . Pre zabezpečenie maximálnej interoperability, je zoznam možných vlastností pre Distribúciu rozšírený a popísaný v európskom štandarde pre publikáciu datasetov DCAT-AP 1.1