Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z národného štandardu pre verzionovateľné entity a z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1 , ktorý bol rozšírený čím vznikol DCAT-AP-SK. Validácia konzistencie datasetov je zabezpečovaná prostredníctvom medzinárodného štandardu SHACL Slovenské pravidlá pre publikáciu datasetov sú zapísané v DCAT-AP-SK-SHACL.ttl.

 

Kvôli zachovaniu konzistencie tvorby verzionovateľných entít je aj pre tvorbu metadát použitá ontológia ADMS. Tá priamo vychádza z ontológie DCAT-AP 1.1, resp. jeho slovenskej verzii DCAT-AP-SK na základe definovaných vzťahov :

...

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje minimálne tieto povinné entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:datetime1Čast vzniku katalógu
http://purl.org/dc/terms/publisherowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Gestor katalógu, ktorý je zodpovedný za jeho publikáciu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset1...nReferencia na dataset, ktorý je súčasťou katalógu
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)

Katalóg, môže obsahovať aj ďalšie štandardizované dátové prvky. Tie sú definované v európskom DCAT-AP-SK s validačnými pravidlami definovanými v DCAT-AP 1.1-SK-SHACL.ttl

 

Príklad katalógu registra adries :

...