Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z národného štandardu pre verzionovateľné entity a z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Validácia konzistencie datasetov je zabezpečovaná prostredníctvom medzinárodného štandardu SHACL Slovenské pravidlá pre publikáciu datasetov sú zapísané v DCAT-AP-SK-SHACL.ttl.

 

Publikácia katalógu:

Katalóg reprezentuje zoskupenie množinu datasetov. Správne definovaný katalóg obsahuje minimálne tieto povinné entity :

...