Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Dôležitým elementom je, že každá entita musí mať ambicíu stať sa 5 hviezdičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho modelu údajov.

Referenčné URI - vyjadruje URI identifikátor, ktorý unikátne identifikuje entitu v prostredí ISVS a ktorý je záväzné používať pre každú entitu, ktorá takýto identifikátor má pridelený.

data.gov.sk-semanticwebje metodika sémantických štandardov (5 OpenData) pre údaje ISVS. Jej základom je rozšíriteľný URI systém, umožňujúci popísať (katalogizovať) údaje verejnej správy do komplexného RDF grafu.

...

Unknown macro: {add-label}