Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ontológia právneho subjektu

Code Block
 <?xml version="1.0"?>


<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY rov "http://www.w3.org/TR/vocab-regorg/" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY fin "https://data.gov.sk/def/ontology/finance/" >
  <!ENTITY pper "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >
  <!ENTITY loca "https://data.gov.sk/def/ontology/location/" >
  <!ENTITY leg "https://data.gov.sk/def/ontology/legal/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>


<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"  
   xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:fin="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xmlns:loca="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
   xmlns:leg="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/"
   xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"   
   xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">
 
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30">
    <dct:title rdf:datatype="&xsd;string">Ontológia právneho subjektu</dct:title>
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-05-30</owl:versionInfo>
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject"/>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
    <schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-05-30</schema:startDate>
    <dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl"/>
  </owl:Ontology>
  
  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl">
    <<dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=16416909"/>
		<dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/16416909/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  </adms:AssetDistribution>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalSubject -->
  
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalSubject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">právny subjekt</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">právny subjekt v RPO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">právnicka osoba</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="en">legal subject</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsanwalt</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/630" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalSubject" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;alternativeName" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalForm" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unit" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;established" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;terminated" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;economicActivity" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalFact" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;equity" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;stakeholder" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;shares" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;deposit" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalStatus" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;authorizationToExecuteNote" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;statutoryBody" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">CorporateBody</kdp:xmlElement>  
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]</kdp:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/630">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/630" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalSubject">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivity -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;economicActivity">
    <rdfs:label xml:lang="de">Wirtschaftstätigkeit</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">economic activity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">ekonomická činnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">predmet činnosti</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityDescription" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityType" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Activities</kdp:xmlElement>  
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby. [Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/587" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivity" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/587">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/587" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivity">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityType -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;economicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="en">economic activity classification</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">klasifikácia ekonomickej činnosti</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Klassifikation der Wirtschaftszweige</rdfs:label>  
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&lsub;EconomicActivityType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti. 
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] 
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.] 
[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EconomicActivityClassification</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/585" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/585">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/585" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/headquarters -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;headquarters">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">headquarters</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa sídla</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Hauptsitz</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/644" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/644">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/644" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/businessAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;businessAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">business address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa miesta podnikania</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">adresa výkonu činnosti</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Geschäftsadresse</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/645" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/645">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/645" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/establismentAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;establismentAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">establishment address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa prevádzky</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Niederlassungsadresse</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/646" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/646">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/646" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/primaryEconomicActivityType -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;primaryEconomicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="en">primary economic activity type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hlavná ekonomická činnosť</rdfs:label>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;economicActivityType"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/589" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/589">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/589" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/activitySubjective -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;activitySubjective">
    <rdfs:label xml:lang="en">activity subjective</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">predmet činnosti (voľný popis)</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ActivitySubjective"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/647" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/647">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/647" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/typeByEmployees -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;typeByEmployees">
    <rdfs:label xml:lang="sk">kategória organizácie podľa počtu zamestnancov</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">organization type by number of employees</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;TypeByEmployees"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/648" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/648">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/648" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalForm -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právna forma</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsform</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalForm"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]
[Poznámky: Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby. Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/575" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalForm" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/575">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/575" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalForm">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalStatus -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalStatus">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal status</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právny stav</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsstellung</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalStatus"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] 
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/621" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/621">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/621" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalStatus">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.13</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unit -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;unit">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">organizačná jednotka</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Organisationseinheit</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Unit"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.</kdp:description>
    <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unitType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unitName" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/580" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unit" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitType</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/580">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/580" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unit">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;unitType">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ organizačnej jednotky</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Organisationseinheitstyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Unit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;UnitType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] 
[Poznámky: Používa sa napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitType</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/578" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/578">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/578" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalFact -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalFact">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal fact</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právna skutočnosť</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtliche Tatsache</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">iná právna skutočnosť</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalFact"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Je možné použiťviackrát.]
[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/590" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalFact" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OtherLegalFacts</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/590">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/590" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalFact">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.8</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ownershipType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;ownershipType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ vlastníctva</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">ownership type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Eigentumstyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Ownership"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/649" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
   
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/649">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/649" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholder -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;stakeholder">
    <rdfs:label xml:lang="sk">zainteresovaná osoba</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">stakeholder</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Interessengruppen</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Stakeholder"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe.
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/599" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/stakeholder" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Stakeholder</kdp:xmlElement>  
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholderType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/599">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/599" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/stakeholder">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.10</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholderType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;stakeholderType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ zainteresovanej osoby</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">stakeholder type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">art von stakeholder</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Stakeholder"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StakeholderType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby. Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.]
[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/597" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StakeholderType</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/597">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/597" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.10.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>   

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBody -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;statutoryBody">
    <rdfs:label xml:lang="sk">štatutárny orgán</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">statutory body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">statutarorgan</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Má súčasti: Typ štatutárneho orgánu Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/626" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StatutoryBody</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;statutoryBodyType"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/626">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/626" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.15</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBodyType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;statutoryBodyType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ štatutárneho orgánu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">statutory body type</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StatutoryBodyType"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/623" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBodyType" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StatutoryBodyType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/623">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/623" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBodyType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.15.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/id -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;id">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;identifier"/>  
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikátor právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject identifier</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&id;Identifier"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/650" /> 
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/650">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/650" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikačné číslo právneho subjektu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">legal number identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtliche Kennung</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">identifikačné číslo organizácie</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IPO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">obchodné identifikačné číslo právnickej osoby</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/651" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/651">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/651" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;taxID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">daňové identifikačné číslo</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">tax identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">DIČ</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;TaxID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/652" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/652">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/652" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;vatID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČ DPH</skos:altLabel>
    <rdfs:label xml:lang="en">value added tax identification number</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;VatID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/653" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/653">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/653" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equity -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;equity">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">základné imanie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">kapital</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Equity"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci základnom imaní právnickej osoby.
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/595" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equity" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Equity</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValue" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValuePaid" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValueApproved" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/595">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/595" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equity">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/deposit -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;deposit">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vklad</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">anzahlung</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/618" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Deposits</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositDueDate" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositValue" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/618">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/618" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/deposit">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;depositType">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;DepositType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa typ vkladu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/616" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/616">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/616" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
    <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareType">
    <rdfs:label xml:lang="en">share type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktien Typ</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareType"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010111 Druh akcie.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/610" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareType" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/610">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/610" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareState -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareState">
    <rdfs:label xml:lang="en">share state</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">stav akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktie zustand</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareState"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o podobe akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.Príklady použitia: listinné, zaknihované.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/608" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareState" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareState</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/608">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/608" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareState">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareForm -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">share form</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">forma akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktienform</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareForm"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o forme akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/606" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareForm" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareForm</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/606">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/606" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareForm">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shares -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shares">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktien</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/612" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/share" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Shares</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareState" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareForm" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareNominalValue" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesAmount" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesTransferabilityNote" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/612">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/612" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shares">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/institutionalSubsector -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;institutionalSubsectorType">
    <rdfs:label xml:lang="en">institutional subsector type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">štatistický kód inštitucionálneho subsektora</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;InstitutionalSubsectorType"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/654" />
  </owl:ObjectProperty>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/654">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/654" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/authorizationToExecuteNote -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;authorizationToExecuteNote">
    <rdfs:label xml:lang="en">authorization to execute</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">oprávnenie konať</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/620" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/authorizationToExecuteNote" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/620">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/620" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/authorizationToExecuteNote">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.14</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/alternativeName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;alternativeName">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject alternative name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">alternatívne meno právneho subjektu</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Môže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne. 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/574" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/alternativeName" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/574">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/574" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/alternativeName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/name -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;name">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject full name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">názov právneho subjektu</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">plné meno právnickej osoby</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.“.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/573" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/name" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">LegalSubjectFullName</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>    
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/573">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/573" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/name">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;unitName">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov organizačnej jednotky</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;OrganizationUnit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Označenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu. Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.]
[Príklady použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/577" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitName" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitName</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/577">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/577" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/established -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;established">
    <rdfs:label xml:lang="en">established</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vznik</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/582" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/established" />
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Establishment</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/582">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/582" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/established">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.5</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/terminated -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;terminated">
    <rdfs:label xml:lang="en">terminated</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">zánik</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/583" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/terminated" />
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.] 
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Termination</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/583">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/583" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/terminated">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.6</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityDescription -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;economicActivityDescription">
    <rdfs:label xml:lang="en">economic activity description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">popis ekonomickej činnosti</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby. 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 
[Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.] 
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] 
[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EconomicActivityDescription</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/584" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityDescription" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/584">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/584" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityDescription">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/594" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/594">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/594" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValuePaid -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValuePaid">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value paid</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška splateného základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/593" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValuePaid" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValuePaid</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/593">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/593" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValuePaid">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValueApproved -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValueApproved">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value approved</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">schválená výška základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/592" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValueApproved" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValueApproved</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/592">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/592" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValueApproved">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;depositValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o výške vkladu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/615" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/615">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/615" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositDueDate -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;depositDueDate">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit due date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">dátum splatnosti vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum splatnosti vkladu.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/614" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositDueDate" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositDueDate</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/614">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/614" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositDueDate">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  

  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareNominalValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;shareNominalValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">share nominal value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">menovitá hodnota akcie</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa menovitá hodnota akcie.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/603" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareNominalValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareNominalValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/603">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/603" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareNominalValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>    
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesAmount -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;sharesAmount">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares amount</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">množstvo akcií</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa množstvo akcií.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/605" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesAmount" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SharesAmount</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/605">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/605" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesAmount">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.5</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>   
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesTransferabilityNote -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;sharesTransferabilityNote">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares transferability</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevoditeľnosť akcií</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/604" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesTransferabilityNote" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SharesTransferability</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/604">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/604" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesTransferabilityNote">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.6</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>     
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;legalIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">legal identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota identifikačného čísla</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/656" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/656">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/656" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;taxIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">tax identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota daňového identifikačného čísla</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;TaxID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/657" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/657">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/657" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;vatIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">VAT identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;VatID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/658" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/658">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/658" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivity -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;EconomicActivity">
    <rdfs:label xml:lang="en">Economic activity</rdfs:label> 
    <rdfs:label xml:lang="sk">Ekonomická činnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Predmet činnosti</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Wirtschaftstätigkeit</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/588" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/588">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/588" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivityType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;EconomicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Klasifikácia ekonomickej činnosti</rdfs:label>
  <id:kdpCode xml:lang="en">Economic activity classification</id:kdpCode>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/586" />
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/586">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/586" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalSubject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právny subjekt</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Právnicka osoba</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Legal Subject</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsanwalt</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/631" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/631">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/631" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;BusinessPerson">
     <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Podnikateľ</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Business Person</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Geschäftsperson</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/632" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/632">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/632" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/CorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;CorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;BusinessPerson"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Organizácia</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Corporate Body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Korporation</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/633" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/633">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/633" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DomesticCorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;DomesticCorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;CorporateBody"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Tuzemská korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Tuzemská organizácia</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Domestic Corporate Body</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/634" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/634">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/634" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ForeignCorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ForeignCorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;CorporateBody"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Zahraničná korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Zahraničná organizácia</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="en">Foreign Corporate Body</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Podnik zahraničnej osoby</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/635" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/635">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/635" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/SelfEmployedPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;SelfEmployedPerson">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;PhysicalPerson"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;BusinessPerson"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fyzická osoba - podnikateľ</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Self Employed Person</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Živnostník</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/636" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>   
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/636">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/636" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ID">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Subject Identifier</rdfs:label>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/637" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/637">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/637" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />   
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikačné číslo právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Number Identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IPO</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/638" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/638">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/638" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TaxID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;TaxID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />   
    <rdfs:label xml:lang="en">Daňové identifikačné číslo</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Tax Identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">DIČ</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/639" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/639">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/639" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/VatID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;VatID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />
    <rdfs:label xml:lang="en">Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Value Added Tax Identification Number</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČ DPH</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="en">VAT ID</skos:altLabel>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/640" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/640">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/640" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ActivitySubjective -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ActivitySubjective">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Predmet činnosti (voľný popis)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Activity Subjective</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/641" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/641">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/641" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TypeByEmployees -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;TypeByEmployees">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória organizácie podľa počtu zamestnancov</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Organization type by number of employees</rdfs:label>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/642" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/642">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/642" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Unit -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Unit">
    <rdfs:label xml:lang="en">Organization unit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Organizačná jednotka</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/581" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/581">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/581" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/UnitType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;UnitType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Organization Unit Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ organizačnej jednotky</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/579" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/579">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/579" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalForm -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právna forma</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsstatus</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/576" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/2017-05-30"/>    
  </owl:Class>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/576">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/576" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalStatus -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalStatus">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Status</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právny stav</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Den rechtlichen Status</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/622" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/622">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/622" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalFact -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalFact">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal fact</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právna skutočnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Iná právna skutočnosť</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/591" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/591">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/591" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/OwnershipType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;OwnershipType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vlastníctva</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Ownership Type</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/643" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/643">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/643" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Stakeholder -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Stakeholder">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Zainteresovaná osoba</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Stakeholder</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Interessengruppen</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/600" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/600">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/600" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StakeholderType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StakeholderType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ zainteresovanej osoby</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Stakeholder type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Art von Stakeholder</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/598" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/598">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/598" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBody">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Statutarorgan</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;LegalSubject"/>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/627" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/627">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/627" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyGroup -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyGroup">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán - Skupina</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body - Group</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Management-Körper - Gruppe</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;StatutoryBody"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&foaf;Group"/>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/628" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/628">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/628" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyPerson">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán - Osoba</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body - Person</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Management-Körper - Person</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;PhysicalPerson"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/629" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/629">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/629" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ štatutárneho orgánu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory Body Type</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/624" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/624">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/624" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Equity -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Equity">
    <rdfs:label xml:lang="en">Equity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Základné imanie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Kapital</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/596" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/596">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/596" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Deposit -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Deposit">
    <rdfs:label xml:lang="en">Deposit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Vklad</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Anzahlung</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/619" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/619">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/619" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DepositType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;DepositType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Deposit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vkladu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Art Kaution</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/617" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/617">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/617" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Shares -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Shares">
    <rdfs:label xml:lang="en">Shares</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktien</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/613" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/613">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/613" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktien Typ</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/611" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/611">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/611" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> >  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareState -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareState">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share state</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Stav akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktie Zustand</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/609" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/609">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/609" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareForm -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Forma akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktienform</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/607" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/607">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/607" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/InstitutionalSubsectorType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;InstitutionalSubsectorType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Institutional Subsector Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatistický kód inštitucionálneho subsektora</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/655" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/655">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/655" /> 
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
     
  
</rdf:RDF><!-- Generated by the OWL API (version 3.5.1) http://owlapi.sourceforge.net -->