Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oddelenie správy architektúry eGov


Panel
borderColorgrey
borderStylesolid
titleVedenie

Edita Antoniaková

 Peter KucerPanel
borderColorgrey
borderStylesolid
titleMisia:

 Misia:

 

 

Panel
borderColorgrey
borderStylesolid
titleTeam:

Nadežda Nikšová

Juraj Pankuch - Vládny Cloud a veci s ním spojené 
Panel
borderColorgrey
borderStylesolid
titleČinnosti


Column
width24%


Panel
titleVládny cloud

Od 1.11.2017 podľa § 10a ods. 8 zákona o eGovernmente má UPPVII má v kompetencii nové veci :

Úrad podpredsedu vlády koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel 

  •  a) kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb, 
  •  b) usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním, 
  •  c) vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie, 
  •  d) vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania, 
  •  e) štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.“. 

 Vládny Cloud

Children Display
depth2
pageVládny CloudColumn
width24%


Panel
titleHodnotenie Koncepcií rozvoja IS - KRIS

 

 


Column
width24%


 

 
Panel
titleHodnotenie Štúdií uskutočniteľnosti

 

 

 


 

Ostatná aktivita v priestore

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themeconcise

Prispievatelia do priestoru

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate

Page Tree
rootOddelenie správy architektúry eGov Domov