Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Code Block
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
<!ENTITY dcDoc "http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">
<!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
<!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
<!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
<!ENTITY vann "http://purl.org/vocab/vann/" >
<!ENTITY xh "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<!ENTITY xhv "http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#">
<!ENTITY cc "http://creativecommons.org/ns#" >
<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
<!ENTITY v "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" >
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY sdmx "http://purl.org/linked-data/sdmx#" >
<!ENTITY qb "http://purl.org/linked-data/cube#" >
<!ENTITY wdrs "http://www.w3.org/2007/05/powder-s#" >
<!ENTITY voaf "http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#" >
<!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
<!ENTITY skosDoc "http://www.w3.org/TR/skos-primer/">
<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<!ENTITY sf "http://sourceforge.net/api/sfelements.rdf#" >
<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
<!ENTITY spdx "http://spdx.org/rdf/terms#">
<!ENTITY cv "http://data.europa.eu/m8g/" >
]>

<rdf:RDF xmlns="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"  
    xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
    xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
    xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
    xmlns:schema="http://schema.org/"  
    xmlns:v="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
    xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
    xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/"
    xmlns:voaf="http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#"  
    xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
    xmlns:spdx="http://spdx.org/rdf/terms#"
    xmlns:xhv="&xhv;"
    xmlns:xh="&xh;"
    xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
    xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
    xmlns:dcatsk="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/"
    xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
    xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/">
    
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/2018-03-29">
    <rdfs:label xml:lang="en">Publication profile DCAT-AP-SK</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Publikačný profil DCAT-AP-SK</rdfs:label>    
    <dct:modified rdf:datatype="xsd:date">2018-03-29</dct:modified>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://www.github.com/ThePham"/>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek"/>
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2018-03-29</owl:versionInfo>
    <dct:publisher>
      <cv:PublicOrganization rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
        <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:prefLabel>
        <cv:contactPoint>
          <schema:ContactPoint>
            <schema:email rdf:resource="mailo:ps1@informatika.sk" />
          </schema:ContactPoint>
         </cv:contactPoint>
      </cv:PublicOrganization>
    </dct:publisher>
  </owl:Ontology>
  
  <!-- ================================ -->
  <!-- ==    MANDATORY CLASSES  == -->
  <!-- ==    POVINNÉ TRIEDY   == -->
  <!-- ================================ -->
  
  <!-- foaf:Agent  -->  
  <owl:Class rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Agent</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Agent</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Agent</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Osoba alebo Organizácia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">An entity that is associated with Catalogues and/or Datasets.</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Entita ktorá je spojená s Katalógmi alebo Datasetmi.</rdfs:comment>    
  </owl:Class>

  <!-- dcat:Catalog  -->  
  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Catalog</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Catalog</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalóg</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A Catalogue (database) containing Datasets.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.</rdfs:comment>        
  </owl:Class>  

  <!-- dcat:Dataset  -->  
  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Dataset</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Dataset</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A conceptual entity representing published information.</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu.</rdfs:comment>    
  </owl:Class>    
  
  <!-- dct:LicenseDocument -->
  <owl:Class rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Licence Document</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument s licenciou</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#LicenseDocument"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A legal document giving permission to do something with a Resource.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Právny dokument poskytujúci práva na použitie.</rdfs:comment>
  </owl:Class>  

  <!-- rdfs:Literal  -->  
  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote> 
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Literal</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Literal</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Literal</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Literál</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-Literals"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A text property, which can be typed as a number, string, date...</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Textová hodnota, ktorá môže byť typovaná ako číslo, reťazec, dátum...</rdfs:comment>    
  </owl:Class>  

  <!-- rdfs:Resource  -->  
  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Resource</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Resource</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Resource</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Zdroj</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_resource"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Any entity described by RDF.</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Akákoľvek entita popísaná RDF.</rdfs:comment>    
  </owl:Class>  

  <!-- ================================== -->
  <!-- ==    RECOMMENDED CLASSES  == -->
  <!-- ==    ODPORÚČANÉ TRIEDY   == -->
  <!-- ================================== -->

  <!-- skos:Concept -->   
  <skos:Concept rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Category</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">The category of a Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Kategória datasetu.</rdfs:comment>
  </skos:Concept>  

  <!-- skos:ConceptScheme -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Category scheme</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Schéma kategórie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:catalog_themes"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A concept collection (e.g. controlled vocabulary) in which the Category is defined.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Zoznam konceptov, ktorými je definovaná kategória.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- dcat:Distribution -->   
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Distribution</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Distribution</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">The physical form of a dataset in a specific format.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Fyzická podoba datasetu v nejakom formáte.</rdfs:comment>        
  </rdf:Description>      
  
  <!-- adms:Identifier -->
  <rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#Identifier">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:Identifier</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:Identifier</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Identifier</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#identifier"/>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">A identifier of a given resource.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikátor ľubovoľného zdroja.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>
  
  <!-- ================================ -->
  <!-- ==   OPTIONAL CLASSES   == -->
  <!-- ==   NEPOVINNÉ TRIEDY   == -->
  <!-- ================================ -->  

  <!-- dcat:CatalogRecord -->  
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#CatalogRecord">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam Katalógu</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog-record"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A description of changes of a Dataset in a Catalogue.</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Popis zmeny datasetu v Katalógu.</rdfs:comment>    
  </rdf:Description>    

  <!-- spdx:Checksum -->  
  <rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">spdx:Checksum</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:Checksum</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Checksum</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kontrolný súčet</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A value which can be used to check the authenticity of the contents.</rdfs:comment>    
    <rdfs:comment xml:lang="en">Hodnota umožňujúca kontrolu autencity obsahu</rdfs:comment>    
  </rdf:Description>      

  <!-- foaf:Document -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Document">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Document</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Document</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Document</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Document"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A text resource intended for human consumption, for example a website about a Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Textový zdroj určený pre človeka, napr. web stránka o Datasete.</rdfs:comment>   
  </rdf:Description>  

  <!-- dct:Frequency -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Frequency">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:Frequency</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Frequency</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Frequency</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Frekvencia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Frequency"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A rate at which a new version of a Dataset is published.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Frekvencia publikácie novej verzie Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- vcard:Kind -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Kind">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">vcard:Kind</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">vcard:Kind</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Kind</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kontakt</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/#d4e1819"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Contact information for a person or organization.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Kontaktné informácie na osobu alebo organizáciu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- dct:Location -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Location">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:Location</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Location</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Location</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Lokácia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Location"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A spatial region or named place.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Priestorový región alebo pomenované miesto.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- dct:LinguisticSystem -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Linguistic system</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Jazyk</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-LinguisticSystem"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A system of signs, symbols, sounds, gestures, and rules used in communication.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Systém znakov, symbolov, zvukov, gest a pravidiel používaných na komunikáciu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- dct:MediaTypeOrExtent -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Media type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ média</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-MediaTypeOrExtent"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A media type or extent, e.g. the format of a computer file.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Súborový formát.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- dct:PeriodOfTime -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Period of time</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Časový interval</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-PeriodOfTime"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">An interval of time that is named or defined by its start and end dates.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Časovo ohraničená perióda majúca svoj začiatok a koniec.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>    

  <!-- skos:Concept -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Publisher type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vydavateľa</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">The type of the organization reprezenting a publisher.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Typ organizácie reprezentujúceho vydavateľa.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- dct:RightsStatement -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:RightsStatement</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:RightsStatement</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Rights statement</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právne ujednanie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-RightsStatement"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A statement about the intellectual property rights (IPR) held in or over a resource, a legal document giving official permission to do something with a resource, or a statement about access rights.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia stavu intelektuálnych práv.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>    

  <!-- dct:Standard -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Standard">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:Standard</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Standard</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Standard</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štandard</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Standard"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Štandard špecifikujúci vlastnosti Datasetu, alebo Distribúcie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- skos:Concept -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">State</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Stav</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Indicates the state of a Distribution, but changes in the Catalog Record.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Indikácia stavu Distribúcie, ale zmeny Záznamu Katalógu</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- dct:ProvenanceStatement -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:ProvenanceStatement</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:ProvenanceStatement</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Provenance Statement</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam o pôvode</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-ProvenanceStatement"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A statement of any changes in ownership and custody of a resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Záznam o zmene vo vlastníctve alebo správy zdroja od vytvorenia, ktoré sú podstatné pre autencitu, integritu a interpretáciu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- ####################################### -->
  <!-- ##===================================## -->
  <!-- ##==     PROPERTIES      ==## -->
  <!-- ##==     VLASTNOSTI      ==## -->
  <!-- ##===================================## --> 
  <!-- ####################################### -->

  <!-- ==================================== -->
  <!-- == Data Catalogue - Properties  == -->
  <!-- == Dátový Katalóg - Vlastnosti  == -->
  <!-- ==================================== --> 

  <!-- Data Catalogue - dcat:dataset -->  
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#dataset">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:dataset</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:dataset</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - dataset</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dataset</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-catalog-record"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A dataset that is part of the Catalogue.</rdfs:comment>  
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Dataset, ktorý je súčasťou Katalógu.</rdfs:comment>          
  </rdf:Description>  

  <!-- Data Catalogue - dct:description -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - popis</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Catalogue. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- Data Catalogue - dct:publisher -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - publisher</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - vydavateľ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the Catalogue available.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za publikovanie Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- Data Catalogue - dct:title -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - title</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Catalogue. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Dátového Katalógu s jazykovou príslušnosťou.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - homepage -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:homepage</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:homepage</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - homepage</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - domovská stránka</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_homepage"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that acts as the main page for the Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje webovú stránku ktorá funguje ako domovská stránka Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - language  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - language</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - jazyk</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the Datasets in the Catalogue. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje predvolený jazyk používaný v Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - licence  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:license</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:license</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - licence</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - licencia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Catalogue can be used or reused.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje licenciu pod ktorou sa Katalóg môže používať.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - release date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - release date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum vydania</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - themes  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#themeTaxonomy"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - themes</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - témy katalógu</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">The knowledge organization system (KOS) used to classify catalog's datasets</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - update/modification date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - update/ modification date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum modifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue was changed or modified.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Katalóg upravený alebo zmenený.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - rights  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - rights</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - práva</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with the Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Katalógom.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - spatial/geographic  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - spatial / geographic</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - geografická príslušnosť</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje geografickú príslušnosť Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Data Catalogue - has part -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasPart"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasPart</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasPart</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - has part</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - má časť</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasPart"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue that is part of the described Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg obsahuje vnorený katalóg.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Data Catalogue - is part of -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isPartOf"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:isPartOf</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isPartOf</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - is part of</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Data Catalogue - je súčasťou</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isPartOf"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue in which the described Catalogue is physically or logically included.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ======================================= -->
  <!-- == Catalogue Record - Properties  == -->
  <!-- == Katalógový Záznam - Vlastnosti  == -->
  <!-- ======================================= --> 

  <!-- Catalogue Record - primary topic  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - primary topic</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - primárna téma</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_primaryTopic"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Catalogue Record to the Dataset described in the record.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Názov katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - update/modification date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - update/ modification date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum modifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue Record was changed or modified.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Dátum poslednej modifikácie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - listing date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - listing date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum zaradenia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date on which the description of the Dataset was included in the Catalogue.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum, na ktorom bol Dataset zaradený do Katalógu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - change type  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#status"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - change type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - typ zmeny</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-status"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">The type of the latest revision of a Dataset's entry in the Catalogue. It MUST take one of the values :created, :updated or :deleted depending on whether this latest revision is a result of a creation, update or deletion.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Typ poslednej revízie Datasetu v Katalógu. MUSÍ byť jedna z hodnôt :created, :updated alebo :deleted.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - conforms to -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - conforms to</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - aplikačný profil</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an Application Profile that the Dataset’s metadata conforms to.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia aplikačného profilu pre dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Catalogue Record - description -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - popis</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the record. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- Catalogue Record - title -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - title</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Record. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - language -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - language</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - jazyk</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the Dataset. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsauje jazyk použitý v textových metadátach opisujúcich názvy, opisy, atď Datasetu. Môže sa opakovať ak sú metadáta poskytnuté v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Catalogue Record - source metadata -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - source metadata</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - zdrojové metadáta</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the original metadata that was used in creating metadata for the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje originálne metadáta ktoré boli použité pri vytvorení metadát pre Dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ====================================== -->
  <!-- ==    Dataset - Properties    == -->  
  <!-- ==    Dataset - Vlastnosti    == -->
  <!-- ====================================== --> 

  <!-- Dataset - description -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - popis</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- Dataset - title -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - title</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - publisher -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - publisher</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vydavateľ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the Dataset available.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za vydanie Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - release date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - release date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum vydania</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - maintainer -->
  <rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/maintainer">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - maintainer</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správca</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for the quality of the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za kvalitu Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - landing page  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:landingPage</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:landingPage</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - landing page</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - URL</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_landingpage"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that provides access to the Dataset, its Distributions and/or additional information.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje webovú stránku ktorá poskytuje prístup k Datasetu, jeho distribúcií a/alebo dodatočných informácií.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - version  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">owl:versionInfo</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">owl:versionInfo</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - verzia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a version number or other version designation of the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje číslo verzie alebo iné označenie verzie Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - creator -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/creator">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:creator</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:creator</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - creator</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - autor</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">An entity primarily responsible for making the resource. Examples of a Creator include a person, an organization, or a service.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Entita zodpovedná za vytvorenie zdroja. Tvorcom môže byť napríklad osoba, organizácia alebo služba.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - contact point -->
  <rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:contactPoint</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:contactPoint</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contact point</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kontakt</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcat-contactpoint"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains contact information that can be used for sending comments about the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kontaktné informácie na zaslanie poznámok k Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - dataset distribution -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#distribution"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:distribution</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:distribution</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - dataset distribution</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - distribúcia datasetu</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Dataset to an available Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť spája Dataset s dostupnou Distribúciou.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - keyword/ tag -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#keyword"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional.</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:keyword</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:keyword</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - keyword/ tag</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kľúčové slová</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_keyword"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a keyword or tag describing the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kľúčové slová ktoré opisujú Dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - theme/category -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:theme</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:theme</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - theme/category</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - téma</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be associated with multiple themes. Subproperty of dct:subject</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súvisiace entity tvoriace tému datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - contributor -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/contributor">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:contributor</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:contributor</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contributor</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prispievateľ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-contributor"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">An entity responsible for making contributions to the resource. Examples of a Contributor include a person, an organization, or a service.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Subjekt zodpovedný za príspevky do zdroja. Prispievateľom môže byť napríklad osoba, organizácia alebo služba.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>
  
  <!-- Dataset - identifier  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - identifier</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - identifikátor</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - frequency  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/acrualPeriodicity"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:accrualPeriodicity</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:accrualPeriodicity</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - frequency</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - periodicita aktualizácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-acrualPeriodicity"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the frequency at which Dataset is updated, which must be written if known.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje periodicitu aktualizácií Datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - validity type -->
  <rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/validityType">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcatsk:validityType</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcatsk:validityType</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - validity type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správnosť dát</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information representing information about the quality of the data.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje údaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - language  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - language</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - jazyk</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language of the Dataset. This property can be repeated if there are multiple languages in the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje jazyk Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať, ak sa v Datasetoch nachádzajú viaceré jazyky.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - other identifier  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:identifier</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:identifier</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - other identifier</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - iný identifikátor</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-identifier"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a secondary identifier of the Dataset, such as MAST/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje sekundárny (externý) identifikátor Datasetu, ako napríklad MAST/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - spatial/geographical coverage  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - spatial / geographic coverage</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - geografická platnosť</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre Dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - temporal coverage  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/temporal"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:temporal</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:temporal</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - temporal coverage</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - časová platnosť</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-temporal"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a temporal period that the Dataset covers, which must be written if known.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje časovú platnosť Datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - update/modification date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - update/ modification date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum modifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Dataset was changed or modified.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Dataset upravený alebo zmenený.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - provenance  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/provenance"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:provenance</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:provenance</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - provenance</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - informácia o pôvode</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-provenance"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a statement about the lineage of a Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje informácie o pôvode Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Dataset - sample  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#sample"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:sample</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:sample</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - sample</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vzorka údajov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-sample"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a sample distribution of the dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje vzorku dát z Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - source  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - source</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - zdrojový dataset</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset from which the described Dataset is derived.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje zdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - related resource  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/relation"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:relation</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:relation</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - related resource</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - súvisiaci zdroj</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-relation"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related resource.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI súvisiaceho zdroja.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Dataset - version notes  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:versionNotes</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:versionNotes</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version notes</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - poznámky k verzií</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-versionnotes"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a description of the differences between this version and a previous version of the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje opis rozdielov medzi touto verziou a predchádzajúcou verziou Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - is Version Of  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:isVersionOf</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isVersionOf</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - is Version Of</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - predchádzajúca verzia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isVersionOf"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset of which the described Dataset is a version, edition, or adaptation.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje príbuzný Dataset, ktorého verziou, adaptáciou alebo vydaním je opisovaný Dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Dataset - has Version  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasVersion"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasVersion</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasVersion</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - has Version</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - nasledovná verzia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasVersion"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset that is a version, edition, or adaptation of the described Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje príbuzný Dataset, ktorý je verziou, adaptáciou alebo vydaním opisovaného Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- Dataset - documentation  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - documentation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dokumentácia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje stránku alebo dokument o Datasete.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - access rights  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/accessRights"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:accessRights</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:accessRights</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - access rights</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prístupové práva</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-accessRights"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information that indicates whether the Dataset is open data, has access restrictions or is not public. A controlled vocabulary with three members (:public, :restricted, :non-public) will be created and maintained by the Publications Office of the EU.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje informáciu ktorá indikuje či je Dataset open data, má obmedzenia prístupu alebo nie je verejný.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - type -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - typ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the type of the Dataset.A Dataset is either standard or a reference.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ Datasetu. Dataset je buď štandardný alebo referenčný.</rdfs:comment>
  </rdf:Description> 

  <!-- ====================================== -->
  <!-- ==  Distribution - Properties   == -->
  <!-- ==  Distribúcia - Vlastnosti   == -->
  <!-- ====================================== --> 

  <!-- Distribution - access URL  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:accessURL</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:accessURL</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - access URL</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - prístupové URL</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_accessurl"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that gives access to a Distribution of the Dataset. The resource at the access URL may contain information about how to get the Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URL na ktorom je prístupná Distribúcia Datasetu. Zdroj na prístupovom URL môže obsahovať informácie ako pristúpiť k Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - media type  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/mediaType"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:mediaType</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:mediaType</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - media type (mimetype)</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia -typ média (mimetype)</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-mediaType"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súborový formát Distribúcie, oficiálny IANA číselník.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - licence  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:license</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:license</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - licence</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - licencia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Distribution is made available.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje licenciu pod ktorou je Distribúcia dostupná.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - status -->
  <rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#status">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - status</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - stav</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-status"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Information about the status of the Distribution. Possible states: complete, in progress.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Informácia o stave Distribúcie. Možné stavy: kompletné, tvoriaci.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - description  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribúcia - description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - popis</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Distribution. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Distribúcie. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>  

  <!-- Distribution - identifier  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - identifier</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - identifikátor</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI distribúcie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - linked schemas  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - linked schemas</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - schéma</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an established schema to which the described Distribution conforms. It is recommended to include if the data used requires a structured description.</rdfs:comment> 
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje schému pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis.</rdfs:comment> 
  </rdf:Description>
  
  <!-- Distribution - format  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/format"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:format</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:format</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - format</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - formát</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-format"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súborový formát Distribúcie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - byte size  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#byteSize"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:byteSize</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:byteSize</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - byte size</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - veľkosť súboru (byte)</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_size"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the size of a Distribution in bytes.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje veľkosť Distribúcie v bytoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - checksum  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksum"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksum</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksum</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - checksum</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - kontrolný súčet</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#checksum"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a mechanism that can be used to verify that the contents of a distribution have not changed.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť poskytuje mechanizmus, ktorý sa môže využiť na overenie, že obsah Distribúcie nebol zmenený.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - documentation  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - documentation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dokumentácia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje stránku alebo dokument o Distribúcií.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - download URL  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:downloadURL</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:downloadURL</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - download URL</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - priamy link na stiahnutie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_downloadurl"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that is direct link to a downloadable file in a given format.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URL ktoré je priamym odkazom na stiahnuteľný súbor v danom formáte.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - release date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - release date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum vydania</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Distribúcie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - rights  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - rights</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - práva</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with the Distribution.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Distribúciou.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Distribution - update/modification date  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - update/ modification date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum modifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Distribution was changed or modified.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bola Distribúcia upravená alebo zmenená.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ====================================== -->
  <!-- ==    Agent - Properties    == -->
  <!-- ==    Agent - Vlastnosti    == -->
  <!-- ====================================== --> 

  <!-- Agent - name  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/name"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:name</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:name</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Agent - name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Agent - názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_name"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the agent. This property can be repeated for different versions of the name (e.g. the name in different languages)</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov agenta/osoby (fyzickej alebo právnickej). Táto vlastnosť sa môže opakovať pre rôzne verzie názvu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Agent - type -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Agent - type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Agent - typ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of the agent that makes the Catalogue or Dataset available.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ agenta ktorý poskytuje Katalóg alebo Dataset.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ======================================= --> 
  <!-- ==  Category Scheme - Properties  == --> 
  <!-- ==  Schéma Kategórie - Vlastnosti  == --> 
  <!-- ======================================= --> 

  <!-- Category Scheme - title  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Category Scheme - title</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Schéma Kategórie - názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the category scheme. May be repeated for different versions of the name.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov schémy kategórie. Môže sa opakovať pre rôzne verzie názvu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ====================================== -->
  <!-- ==   Checksum - Properties    == --> 
  <!-- ==   Checksum - Vlastnosti    == --> 
  <!-- ====================================== -->

  <!-- Checksum - algorithm  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#algorithm"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">spdx:algorithm</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:algorithm</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Checksum - algorithm</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - algoritmus</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#algorithm"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">Identifies the algorithm used to produce the subject Checksum. Currently, SHA-1 is the only supported algorithm. It is anticipated that other algorithms will be supported at a later time.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikuje algoritmus využitý na vytvorenie opisovaného Checksumu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Checksum - checksum value  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksumValue"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksumValue</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksumValue</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Checksum - checksum value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - kontrolný súčet</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#checksumValue"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a lower case hexadecimal encoded digest value produced using a specific algorithm.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje hexadecimálnu hodnotu vytvorenú pomocou špecifického algoritmu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ======================================= -->
  <!-- ==   Category - Properties    == --> 
  <!-- ==   Kategória - Vlastnosti    == --> 
  <!-- ======================================= -->

  <!-- Category - preferred label  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:prefLabel</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:prefLabel</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Category - preferred label</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória - preferovaný názov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#prefLabel"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a preferred label of the category. This property can be repeated for parallel language versions of the label.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje preferovaný názov kategórie. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre označenie v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ====================================== --> 
  <!-- ==  Licence Document - Properties == --> 
  <!-- ==  Licenčný Dokument - Vlastnosti == --> 
  <!-- ====================================== --> 

  <!-- Licence Document - licence type  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Licence Document - licence type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Licenčný Dokument - typ licencie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of licence, e.g. indicating ‘public domain’ or ‘royalties required’.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ licencie.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ========================================= -->
  <!-- ==  Identifier  - Properties    == -->
  <!-- ==  Identifikátor - Vlastnosti    == -->
  <!-- ========================================= -->

  <!-- Identifier - notation  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">skos:notation</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">skos:notation</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - notation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - kód</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#notation"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a string that is an identifier in the context of the identifier scheme referenced by its datatype.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje reťazec ktorý je identifikátorom v kontexte schémy identifikátorov referencovaných v jeho datatype.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Identifier - type -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - typ</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be associated with multiple themes. Subproperty of dct:subject</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kategóriu Datasetu. Dataset môže mať viacero tém. Podvlastnosť dct:subject.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- ======================================= --> 
  <!-- ==  Period Of Time - Properties  == --> 
  <!-- ==  Časový interval - Vlastnosti  == --> 
  <!-- ======================================= --> 

  <!-- Period Of Time - start date/time  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://schema.org/startDate"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">schema:startDate</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">schema:startDate</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - start date/time</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Časová doba - začiatok</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/startDate"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the start of the period.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje začiatok časového intervalu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Period Of Time - end date/time  -->
  <rdf:Description rdf:about="http://schema.org/endDate"> 
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">schema:endDate</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">schema:endDate</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - end date/time</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Časová doba - koniec</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/endDate"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the end of the period.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje koniec časového intervalu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

</rdf:RDF>