Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • formálna reprezentácia: OWL-DL ontológie (5* Open Data).
  • Možnosť genereovania reprezentácií v nižšiej dátovej interoperabilite (UML, textový thesaurus…)
  • podpora jednotných referencovateľných identifikátorov = globálnych identifikátorov - URI
  • podpora dereferenciácie sa pripravuje
  • stav: rozvoj od 2013, schválenie 2017schválená prvá verzia 2017-06-12, v súčastnosti sa posudzuje nová verzia 2018-03-26
  • priama možnosť použiť dáta medzinárodnými štandardmi (napr. mapovanie na ISA Core Public Vocabularies)
  vychádza z KDP, tj. pôvodné koncepty KDP sú zahrnuté do základných ontológií. Podrobnosti o mapovaní KDP na Centrálny model údajov je možné nájsť v A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkov.

 

Centrálny model je tvori množina ontológií popisujúcich centrálne dáta a ich mapovania na medzinárodné štandardy ako napr. ISA2 Core Public Vocabularies a ostatné. Stratégiou tvorby centrálneho modelu je udržiavanie národných ontológií primárne pre základné, referenčné dáta, a na ostatné štandardné údaje ako popis datasetov, elektronických služieb sa používa odporučený štandard v danej oblasti

 

Celkový pohľad na Centrálny model údajov

Image Removed

Vybrané entity z Centrálneho modelu a ich vzájomné vzťahy (Core Entity)

Image Removed

 

Unknown macro: {add-label}