Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Agenda: 

Dátum zasadnutia: 5. 4. 2017 od 9:30

Agenda: (podklady sú priebežne aktualizované)

Table of Contents

1. Študenti

...

FIIT  (cca 30min)- prezentácia

...

na tému: Nástroj pre zosúladenie zverejňovaných dát s centrálnym modelom

 

Dáta zverejňované štátom zväčša nezodpovedajú Centrálnemu modelu údajov VS a nie je tak možná ich integrácia. Pripravujeme preto koncept softvérového nástroja (realizovaného funkčným prototypom), ktorý by umožnil transformáciu tabuľkových dát s neznámou sémantikou na dáta zodpovedajúce Centrálnemu modelu. Základným scenárom použitia nástroja je upload tabuľkových dát, ktorým nástroj automaticky odporučí korektné názvy stĺpcov (atribútov, ktoré sa v dátach vyskytujú). Výber následne potvrdí používateľ. Odporúčanie sa opiera o techniky vyhľadávania informácií, spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie tak, aby bolo čo najpresnejšie. Konečné rozhodnutie je však vždy na používateľovi, ktorý v prípade zlyhania automatickej detekcie typu stĺpca môže tento určiť manuálne. Keďže očakávame používanie nástroja najmä používateľmi bez technického zamerania, kladieme dôraz na dobrú použiteľnosť a jednoduchosť rozhrania nástroja.

2. M. Liška/ M. Šurek-  Slovenský rámec pre sémantickú interoperabilitu (cca 1 hod.)

 • aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1,

Centrálny model údajov verejnej správy 1.1
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=24939657

Publikačné profily DCAT-AP-SK + CPSV-AP-SK
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=23987267

Kontrolované slovníky (príklady)
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/CV-1.0

Základné referenčné údaje (reprezentácia) - príklady
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/RD-1.0

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

a) Opatrenie o jednotnom

...

formáte elektronických správ

PDF súbor: Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ (nová hodnota atribútu 750kB)  

 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object"

...

 • Schémy správ Sk-Talk (nová verzia), 
 • štandardizácia spôsobu prenosu - pre účely platobného príkazu
 • štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner)  
 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object"
 • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,
 • technický kontajner)  
 • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,
 • Schémy správ Sk-Talk (nová pracovná verzia - PDF súbor), 

Hrubý koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

<SKTalkMessage ... xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">

 <EnvelopeVersion>3.0</EnvelopeVersion>

<Header> ...

</Header>

<Body>    (xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax")

  <MessageContainer>  

   ... (klasická elektronická správa) 

  </MessageContainer> 

  <TechnicalContainer>  (nový technický kontajner

    <MessageID> 

    <RefererenceID - odkaz na messagecontainer>

    <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

    <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

  </TechnicalContainer> 

</Body>

</SKTalkMessage>


b) Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

 • pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch (napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou

  a pod

  a pod.),

   

 • uplatňovanie § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente - metodika a štandardizácia, 

...

§ 28
(6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.
 • návrh z MPK na doplnenie § 49 Výnosu o štandardoch pre IS VS  o nové písmeno d):
  • ALT 1:  „d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky alebo atribúty pre automatizované spracovanie."

   ALT 2: "d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené aj vo forme jednotných referencovateľných identifikátorov pre automatizované spracovanie,"

c) Návrhy MZ SR na doplnenie základného číselníka

...

Identifikátor  

Kód položky: ?
Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení

...


Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

Kód položky: ?
Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z.

...

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

d) Metodika k § 51 až 53 Výnosu o štandardoch a metodika pre štandaradizovaný obsah a spôsob zverejňovania datasetov na základe úlohy B.

...

1 z uznesenia vlády č.

...

346/2017

...

 

Pracovný návrh Metodického pokynu:

https://docs.google.com/document/d/1pEsyWQwkhFsrtRaugxk0IbPEEzHnhMdyAFPFkADw4Xk/edit

Svoje pripomienky môžete online zadávať do dokumentu, prípadné otázky budú zodpovedané aj na zasadnutí pracovnej skupiny. Svoje pripomienky a úpravy dokumentu prosím zadajte najneskôr do pondelka 09.04.2018.

e) Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe,

...

 internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)


Ďalšia agend agenda (v prípade dostatku času):

 • Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
  •  

   bod 2.6.8 - číselník povolených fontov pre prezentáciu elektronického formulára

   bod 3.1.3 - číselník schválených referenčných XSL-FO procesorov pre transformáciu do formátu PDF

   bod 4.3.16 - číselník pre štandardné ovládacie prvky týkajúce sa elektronického formulára

   bod 7.5.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu „media-destination-type-description“

   bod 7.9.6 - číselník prípustných hodnôt atribútu "media-destination" v tvare „x-*“

 • Dátový prvok Nationality a základný číselník CL010131
 • Jednotné referencovateľné identifikátory a prechod z pôvodných identifikátorov, povinnosť publikovať prevodové tabuľky 
Unknown macro: {add-label}