Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Agenda:

...

(podklady sú priebežne aktualizované)

1. Študenti FIIT  (cca 30min)- prezentácia projektu k nástroju validácie

...

 • aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1,

Centrálny model údajov verejnej správy 1.1
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=24939657

Publikačné profily DCAT-AP-SK + CPSV-AP-SK
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=23987267

Kontrolované slovníky (príklady)
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/CV-1.0

Základné referenčné údaje (reprezentácia) - príklady
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/RD-1.0

...

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

a) Opatrenie o jednotnom formáte elektronických

...

správ 

 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object"

...

 • Schémy správ Sk-Talk (nová verzia), - pre účely platobného príkazu
 • štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner)  
 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object"
 • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,
 • Schémy správ Sk-Talk (nová verzia), 

b) Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

 • pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch (napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou a pod.), 

 • uplatňovanie § 28 ods. 6 - metodika a štandardizácia, 

...

 

§ 28
(6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.


c) Návrhy MZ SR na doplnenie základného číselníka

...

Identifikátor  

Kód položky: ?
Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení

...


Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

Kód položky: ?
Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z.

...

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

d) Metodika k § 51 až 53 Výnosu o štandardoch a metodika pre štandaradizovaný obsah a spôsob zverejňovania datasetov na základe úlohy B.

...

1 z uznesenia vlády č.

...

346/2017

...

e) Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

...

Unknown macro: {add-label}