Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: doplnené podklady

...

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

a) Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ formáte elektronických správ

PDF súbor: Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ (750kB)  

 • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object" - pre účely platobného príkazu
 • štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner)  
 • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,
 • Schémy správ Sk-Talk (nová verzia), 

Hrubý koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

 

<SKTalkMessage ... xmlns="http://gov.sk/SKTalkMessage">

 <EnvelopeVersion>3.0</EnvelopeVersion>

<Header> ...

</Header>

<Body>    (xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##any" processContents="lax")

  <MessageContainer>  

   ... (klasická elektronická správa) 

  </MessageContainer> 

  <TechnicalContainer>  (nový technický kontajner

    <MessageID> 

    <RefererenceID - odkaz na messagecontainer>

    <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

    <Object id= class= ....> jednotlivé objekty by obsahovali výsledok overenia antivírom, doručovaciu adresu a pod. 

  </TechnicalContainer> 

</Body>

</SKTalkMessage>


b) Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

 • pokročilé formátovanie dátového obsahu vo formulároch (napr. rozhodnutia s tabuľkami, kurzívou a pod.), 

 • uplatňovanie § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente - metodika a štandardizácia, 

 

§ 28
(6) Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.

 

 • návrh z MPK na doplnenie § 49 Výnosu o štandardoch pre IS VS  o nové písmeno d):

 

  • ALT 1:  „d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené ako samostatné dátové prvky alebo atribúty pre automatizované spracovanie."

   ALT 2: "d) použitie dátových prvkov podľa písmena a) spravidla tak, aby referenčné údaje tvoriace súčasť dátového obsahu boli v dátovej štruktúre uvedené aj vo forme jednotných referencovateľných identifikátorov pre automatizované spracovanie,"

c) Návrhy MZ SR na doplnenie základného číselníka Identifikátor  

...

Unknown macro: {add-label}