Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Centrálna Správa Referenčných Údajov: Dalibor Maco, Tomáš Klima


Table of Contents

K bodu 1:  Otvorenie zasadnutia

...

Unknown macro: {add-label}