Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Publikované zo stránky verzie v.10

...

Štandardy sú nástrojom pre zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívania informačno-komunikačných technológií.

V zmysle pôvodného znenia zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.pdf (61 kB)   sú definované nasledovne: 

...

Na týchto stránkach sú zverejnené vybrané dokumenty súvisiace so štandardmi informačných systémov verejnej správy.
Komplexná stránka štandardov pre informačné systémy verejnej správy je na adrese: http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s.