Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Validácie formátov dokumentov

V zmysle § 50 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. orgán vedenia určuje a zverejňuje validácie formátov dokumentov pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov v centrálnom metainformačnom systéme: 

...