Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Otvorené údaje verejnej správy Domov - Otvorené údaje (opendata.gov.sk) - Confluence

I.

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum štátnej správy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďalšie otázky súvisiace s publikačným minimom komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovia verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minima je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšak nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďalšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk .

II.

Definícia publikačného minima

Formálne je publikačné minimum definované ako štrukturálne metaúdaje pre špecifikovanú množinu datasetov obsahujúcu povinné a nepovinné údaje.

Publikačný profil MINPUB-DCATSK 2021-05-17★★★★★★★★★★
Technická špecifikácia publikácie datasetov publikačného minima MINPUB-DCATSKRDF/TTLRDF/XMLODSUML/XMIXLSXIII.

Príklady otvorených údajov publikačného minima

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Datasety★★★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML

CSV

ODS

XLSX

Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet

Datasety★★★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladov
Zahraničné služobné cestyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátu
ObjednávkyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam objednávok
Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciámRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODS
Zoznam faktúr
Rozpočet RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam zmlúvRDF/TTLRDF/XML
JSON-LDXMLCSVODSXLSX

Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★★★
Plán kontrolnej činnostiRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Právoplatné pokutyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Uskutočnené kontroly
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSXZoznam prijatých sťažností
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam podaní a sporových konaníRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektu
★★
Zoznam poskytovaných elektronických služiebRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a
Zoznam dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Zoznam výzievRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX

Katalóg Akcie, spolupráca

Zoznam oprávnení pre výzvyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam žiadostí o dotácie
Datasety★★★★★★★★Poskytované dotácie a granty povinného subjektu
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

Datasety★★★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Úradné hodiny
Kontaktné miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam kontaktov
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam pracovných skupín
Pracovné skupinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcie
Podriadené organizácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX

Katalóg Personalistika a mzdy

Datasety★★★★★★★★
Zoznam voľných pracovných miest
★★
Voľné štátnozamestnanecké miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam voľných
Údaje o počte štátnozamestnaneckých miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam
Počty zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
dohody (DoVP, DoPČ, DoBČŠ, DoPD) vykonávaných mimo pracovný pomerRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX

Katalóg Legislatíva, dokumenty

Datasety★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov
★★
Všeobecne záväzné právne predpisyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam interných právnych aktov
Vnútorné organizačno- riadiace aktyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Zoznam
štúdií a analytických
analytických dokumentov
financovaných z verejných zdrojov
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX

Katalóg Dátová a aplikačná infraštruktúra

 Datasety★★★★★

★★★
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcie

★★
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XMLDatasety★★★★★★★★
CSVODSXLSX

Katalóg Akcie, spolupráca

Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XMLDatasety★★★★★★★★Dátový inventár
CSVODSXLSX

Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD
XML
CSVODSXLSX


IV.

Plán implementácie

ŠtýlPovinnosť
Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. Unknown macro: {add-label}