Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Otvorené údaje verejnej správy Domov - Otvorené údaje (opendata.gov.sk) - Confluence

I.

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum štátnej správy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďalšie otázky súvisiace s publikačným minimom komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovia verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minima je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšak nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďalšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk .

II.

Definícia publikačného minima

Formálne je publikačné minimum definované ako štrukturálne metaúdaje pre špecifikovanú množinu datasetov obsahujúcu povinné a nepovinné údaje.

Publikačný profil MINPUB-DCATSK 2021-05-17★★★★★★★★★★
Technická špecifikácia publikácie datasetov publikačného minima MINPUB-DCATSKRDF/TTLRDF/XMLODSUML/XMIXLSXIII.

Príklady otvorených údajov publikačného minima

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Datasety★★★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD

CSV

ODS

XML
XLSX

Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet

Datasety★★★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam zahraničných cestovných nákladov
XLSX
Zahraničné služobné cestyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam neuhradených pohľadávok štátu
XLSX
ObjednávkyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam objednávok
XLSX
Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciámRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
Zoznam faktúrZoznam zmlúvRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Rozpočet RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★★★
Plán kontrolnej činnostiRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Právoplatné pokutyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Uskutočnené kontrolyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam prijatých
sťažnostíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXMLZoznam prijatých
žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam podaní a sporových konaníRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektu
★★
Zoznam poskytovaných elektronických služiebRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLHarmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a
XLSX
Zoznam dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLSadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
XLSX
Zoznam výzievRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam oprávnení pre výzvyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML

Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★Organizované akcie
XLSX
Zoznam žiadostí o dotácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

Datasety★★★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Úradné hodiny
Kontaktné miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam kontaktov
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam pracovných skupín
XLSX
Pracovné skupinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcie
XLSX
Podriadené organizácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Personalistika a mzdy

Datasety★★★★★★★★
Zoznam voľných pracovných miest
★★
Voľné štátnozamestnanecké miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam voľných
XLSX
Údaje o počte štátnozamestnaneckých miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam
Počty zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
dohody (DoVP, DoPČ, DoBČŠ, DoPD) vykonávaných mimo pracovný pomerRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Legislatíva, dokumenty

Datasety★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov
★★
Všeobecne záväzné právne predpisyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XMLZoznam interných právnych aktov
XLSX
Vnútorné organizačno- riadiace aktyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Zoznam
štúdií a analytických
analytických dokumentov
financovaných z verejných zdrojov
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML

Katalóg Akcie, spolupráca

Katalóg Dátová a aplikačná infraštruktúra

 Datasety★★★★★

★★★

★★
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML

Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

Datasety★★★★★★★★Dátový inventár
XLSX
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
XML
XLSX


IV.

Plán implementácie

ŠtýlPovinnosť
Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. Unknown macro: {add-label}