Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Datasety★★★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet

Datasety★★★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a daryRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam objednávokRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam faktúrRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam zmlúvRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★★★
Plán kontrolnej činnostiRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Právoplatné pokutyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Uskutočnené kontrolyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam prijatých sťažnostíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam podaní a sporových konaníRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

Datasety★★★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam kontaktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam pracovných skupínRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Personalistika a mzdy

Datasety★★★★★★★★★★
Zoznam voľných pracovných miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Legislatíva, dokumenty

Datasety★★★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam interných právnych aktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam štúdií a analytických dokumentov financovaných z verejných zdrojov RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX


Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

Datasety★★★★★★★★★★
Dátový inventár RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSXUnknown macro: {add-label}