Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Harmonogram vhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schém RDF/TTL RDF/XML JSON-LD XML CSV ODS XLSX

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

...

Unknown macro: {add-label}