Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam interných právnych aktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam štúdií a analytických dokumentov financovaných z verejných zdrojov RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Datasety★★★★★★★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX


Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

Datasety★★★★★★★★
Dátový inventár RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LD

CSV

ODSXLSX


Unknown macro: {add-label}