Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Datasety★★★★★

★★★

★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Dátový inventár Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správy (Dátový inventár)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Plán rozširovania katalógu otvorených údajov orgánu verejnej moci (Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania otvorených údajov)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX


Unknown macro: {add-label}