Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Publikačné minimum samosprávy

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum

...

samosprávy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy

...

v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov

...

, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďaľšie otázky súvisiace s publikačným minimom  komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovania verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

Dôležitým aspektom publikačného minina je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšaj nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďaľšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@vicepremierliska@mirri.gov.sk .

II.

Definícia publikačného minima

Publikačný profil MINPUB-LOCALGOV 2021-XX-XX

...

III.

Príklady otvorených údajov publikačného minima

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

...

Datasety

NázovKategória dát ()
Organizačná štruktúraRegióny a mestá
Zoznam kontaktných miestRegióny a mestá
Úradné hodinyRegióny a mestá
Zoznam poslancovRegióny a mestá
Zoznam komisiíRegióny a mestá
Zoznam výborovRegióny a mestá
Menný zoznam členov komisií/výborov
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam starostovia obce
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam programu starostu
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam hlavných kontrolórov
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam škôl a školských zariadení
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam iných zariadení obce/mesta (mestské, obecné organizácie, knižnica, DSS, múzeum, .. )
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam podnikateľských subjektov založených obcou/mestom
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Datasety★★★★★★★★★★
Regióny a mestá
Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam rozhodnutí súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam rokovaní zastupiteľstva
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★★★Zoznam dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXZoznam výzievRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXZoznam oprávnení pre výzvyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXZoznam žiadostí o dotácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXSadzobník správnych poplatkovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá
Zoznam petícií
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet 

...

Regióny a mestá
ObjednávkyRegióny a mestá
ZmluvyRegióny a mestá
FaktúryRegióny a mestá
DotácieRegióny a mestá
Sadzobník správnych poplatkovRegióny a mestá
Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★★★
Regióny a mestá
Zoznam plánu kontrolRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXRegióny a mestá
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg verejný priestor

Regióny a mestá
Zoznam reklamných zariadení
RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Regióny a mestá

Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2022. Od 1.1. 2023 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2023, prechodné obdobie + 6 mesiacov. Unknown macro: {add-label}