Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Publikačné minimum štátnej správy

Základné informácie k publikačného minimu


Publikačné minimum štátnej správy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďaľšie otázky súvisiace s publikačným minimom  komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovania verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na youtube kanály Dátovej kancelárie

...

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@mirri.gov.sk .

Datasety

Úradné hodiny
NázovKategória dát ()
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosťZoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financieBezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financieZoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financieZoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financieZoznam objednávokEkonomika a financieZoznam faktúr  Ekonomika a financieZoznam zmlúvEkonomika a financieRozpočet Ekonomika a financiePlán kontrolnej činnostiEkonomika a financiePrávoplatné pokutyEkonomika a financieUskutočnené kontrolyEkonomika a financieZoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaVláda a verejný sektorZoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosťZoznam poskytovaných elektronických služiebVláda a verejný sektorDotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financieSadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financieOrganizačná štruktúraVláda a verejný sektorZoznam kontaktných miestVláda a verejný sektor
Organizačná štruktúraVláda a verejný sektor
Zoznam kontaktných miestVláda a verejný sektor
Úradné hodinyVláda a verejný sektor
Zoznam pracovných skupínVláda a verejný sektor
Zoznam podriadených organizáciíVláda a verejný sektor
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaVláda a verejný sektor
Zoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektor
Zoznam interných právnych aktovVláda a verejný sektor
Úradná tabuľaVláda a verejný sektor
Zoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektor
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektor
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členov
Vláda a verejný sektorZoznam pracovných skupínVláda a verejný sektorZoznam podriadených organizácií
Vláda a verejný sektor
Zoznam voľných pracovných miestVláda a verejný sektor
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestVláda a verejný sektor
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeVláda a verejný sektor
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruVláda a verejný sektor
Zoznam
všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosťZoznam interných právnych aktov
poskytovaných elektronických služiebVláda a verejný sektor
Úradná tabuľaVláda a verejný sektorZoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektorZoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektorZoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektorZoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektorKatalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektorČasový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor

...

Zoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financie
Zoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financie
Zoznam objednávokEkonomika a financie
Zoznam faktúr  Ekonomika a financie
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financie
RozpočetEkonomika a financie
Zoznam zmlúvEkonomika a financie
Plán kontrolnej činnostiEkonomika a financie
Právoplatné pokutyEkonomika a financie
Uskutočnené kontrolyEkonomika a financie
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financie
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financie
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financie
Zoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosť
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosť
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosť


Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 

...

Unknown macro: {add-label}