Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Spravte si analýzu, ktoré oddelenia v rámci Vašej organizačnej štruktúry poskytujú dotácie. Ideálne je mať už vytvorený dataset Organizačná štruktúra.
 2. Stiahnite si pripravený prázdny sheet pre MS Excel, alebo LibreOffice Calc.
 3. Najskôr vyplnte kartu o poskytovaných dotačných schémach (programoch).
 4. Následne vyplňte kartu o výzvach, ktoré boli v rámci danej dotačnej schéme vytvorené.
 5. Ak existovali odmedzenia na čerpanie dotácií pre typ právneho subjektu, zaevidujte ich do ďaľšej karty.
 6. Vyplňte poslednú kartu - žiadosti. Ak bola žiadosť schválená, tak sú povinné aj atribúty ako výška schválenej sumy, a podobne.
 7. Uložte jednotlivé karty ako samostatné CSV.
 8. Jednotlivé datasety publikujte na data.gov.sk samostatne, tj. dataset poskytovaných dotačných schém, dataset obmedzení čerpania dotácií podľa typu právnickej osoby a dataset žiadostí čerpania dotácií.   Viď príklady použitia.
Unknown macro: {add-label}