Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Dataset Organizačná štruktúra

Popis

Dataset organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky orgánu verejnej moci.

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Samospráva - územná samospráva


Dátový model

...

Image Removed

Popis

...

Dataset "Organizačná štruktúra" obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject), ktorého podtrieda je orgán verejnej moci (cpov:PublicAuthority). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi právnymi subjektmi. Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

Image Added

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyrdf:aboutidxsd:stringXrdf:aboutURIXname
názov organizačnej jednotkyskos:prefLabelnamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typetyp organičnej organizačnej jednotkydct:typexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
typeNamenázov typu organizačnej jednotkyskos:prefLabeltypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringparent

nadradená organizačná jednotkaskos:broaderparentxsd:string
skos:broaderURI

unitOfje organizačnou jednotkou organizácieorg:unitOfxsd:stringXorg:unitOfURIXcreated
dátum vzniku organizačnej jednotkydct:createdxsd:dateXschema:validFromxsd:dateX
terminateddátum zániku organizačnej jednotkydct:terminatedxsd:date
schema:validToxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

Príklady zverejnenia

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

Samospráva: BA-Dataset-OrganizacnaStruktura-2021-07-07.xlsx (výňatok)

Platná legislatíva

 1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

 2. Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. 


§ 2


Povinné osoby


(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.


§ 5


Povinné zverejňovanie informácií


(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

Návod na vytvorenie

 1. Organizačná štruktúra býva spravidla zverejnená na webových stránkach povinnej osoby. Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. 
 2. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú (napr. MIRRI - odbor legislatívy), získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
 3. Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI (https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura)
 4. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
 5. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu. 
 6. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}