Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dataset Kontaktných miest

Dataset zoznam kontaktných miest obsahuje kontaktné miesta danej OVMpovinnej osoby.

Typ povinnej osoby 

...

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

...

), Samospráva -  územná samospráva

Dátový model

Právny subjekt (lsub:LegalSubject) , alebo jeho organizačná jednotka (org:OrganizationUnit) môžu mať svoje vlastné kontaktné miesto (cpov:ContactPoint). Samotné kontaktné miesto môže byť definované emailom (schema:email), telefónom (schema:photephone) alebo môže byť fyzicky existujúce na konkrétnej adrese v registry registri adries (loca:PhysicalAddress). 

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor Identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIXIČO 
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringXNázov inštitúcie
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXlocn:addressURIXidentifikátor Identifikátor používaný v registry registri adries
textová fyzická adresafullAddressxsd:stringXlocn:fullAddressxsd:string
celá adresa
url pre prístup ku službeserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI
webová adresa
emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date

...

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

Samospráva:

Návod na vytvorenie

  1. Kontaktné miesta sú spravidla zverejnené na webových stránkach povinnej osoby.
  2. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú, získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
  3. Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20
  4. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
  5. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu.
  6. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}