Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

Samospráva: 

Platná legislatíva

 1. Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. 

...

§ 2

...

...

(1)   Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

...

§ 5

...

Povinné zverejňovanie informácií

...

(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

...

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

Návod na vytvorenie

 1. Kontaktné miesta sú spravidla zverejnené na webových stránkach povinnej osoby.
 2. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú, získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
 3. Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20
 4. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
 5. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu

...

 1. .

...

 1. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}