Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dataset strategických dokumentov


Dátový modelPopis datasetu
Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný


Príklady na použitie

Unknown macro: {add-label}