Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dátový model

Popis

Kód
Názov
URI
3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
id
identifikátor organizačnej jednotky
rdf:about
idxsd:stringXrdf:aboutURIX
name

názov organizačnej jednotky
skos:prefLabel
namexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
type

typ organičnej jednotky
dct:
typexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
typeName
názov typu organizačnej jednotky
skos:prefLabel
typeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string
parent


nadradená organizačná jednotka
skos:broader
parentxsd:string
skos:broaderURI
unitOf


je organizačnou jednotkou organizácie
org:
unitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
created

dátum vzniku organizačnej jednotky
dct:
createdxsd:dateXdct:createdxsd:dateX
terminated

dátum zániku organizačnej jednotky
dct:
terminatedxsd:date
dct:terminatedxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku


Unknown macro: {add-label}