Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Úvod

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky danej organizácie.

Image Added

Dátový model

Image Removed

Popis

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organičnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
dátum vzniku organizačnej jednotkycreatedxsd:dateXdct:createdxsd:dateX
dátum zániku organizačnej jednotkyterminatedxsd:date
dct:terminatedxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

Dátový model

Image Added

Príklady

https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

Unknown macro: {add-label}