Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky danej organizácie.Image Removed

idnametypetypeNameparentunitOfcreatedterminated
1Minister1Minister
503492872020-07-01
1.1Kancelária ministra7Kancelária1503492872020-07-01
1.1.1Odbor komunikácie4Odbor1.1503492872020-07-01
1.1.1.1Tlačové oddelenie6Oddelenie1.1.1503492872020-07-01
1.1.1.2Oddelenie publicity6Oddelenie1.1.1503492872020-07-01
1.1.2Odbor legislatívy4Odbor1.1503492872020-07-01
1.1.3Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu6Oddelenie1.1503492872020-07-01
1.1.4Oddelenie bezpečnosti6Oddelenie1.1503492872020-07-01
1.1.5Oddelenie protikorupčnej jednotky6Oddelenie1.1503492872020-07-01
........................
Popis

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organičnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
dátum vzniku organizačnej jednotkycreatedxsd:dateX
dct
schema:
created
validFromxsd:dateX
dátum zániku organizačnej jednotkyterminatedxsd:date
dct

schema:
terminated
validToxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

Dátový model

Príklady

https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

Unknown macro: {add-label}