Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi samotnými právnymi subjektmi. Tie Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

...

Unknown macro: {add-label}