Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor výzvyidentifikátor výzvyxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov výzvynázov výzvyxsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
identifikátor schémyidentifikátor schémyxsd:stringXfin:fundingSchemeURIX
názov dotačnej schémynázov dotačnej schémyxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

alokované prostriedkyalokované prostriedkyxsd:decimalXfin:allocationxsd:decimalX
minimálna výška dotácieminimálna výška dotáciexsd:decimal
fin:minimalFundingxsd:decimal

maximálna výška dotáciemaximálna výška dotáciexsd:decimal
fin:maximalFundingxsd:decimal

dátum začiatku podávania žiadostádátum začiatku podávania žiadostáxsd:dateXschema:validFromxsd:dateX
dátum konca podávania žiadostádátum konca podávania žiadostáxsd:date
schema:validUntilxsd:date


Unknown macro: {add-label}