Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject), ktorého podtrieda je orgán verejnej moci (cpov:PublicAuthority). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi právnymi subjektmi. Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

Image RemovedImage Added

Popis datasetu

...

Unknown macro: {add-label}