Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dataset Organizačná štruktúra

Popis


Typ povinnej osoby 

Orgán štátnej správy, Orgán samosprávy

Dátový model

Dataset Organizačná štruktúra obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject), ktorého podtrieda je orgán verejnej moci (cpov:PublicAuthority). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi právnymi subjektmi. Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organičnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
dátum vzniku organizačnej jednotkycreatedxsd:dateXschema:validFromxsd:dateX
dátum zániku organizačnej jednotkyterminatedxsd:date
schema:validToxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

Príklady na použitie

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura

Samospráva:

Návod na vytvorenie

  1. Organizačná štruktúra býva spravidla vypublikovaná na stránkach OVM. I tak, ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
  2. Z príkladom použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI-Organizačná štruktúra.xlsx
  3. Nahradte údaje MIRRI za vaše OVM
  4. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu. 
  5. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}