Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

P. Líška informoval o pripravovanom zadaní na rozvoj MetaIS, aby dereferenciácia bola univerzálna pre entity, ktoré sú v MetaIS. Obsahuje aj možnosť vyžiadať si špecifický formát obsahu.

Závery k bodu 23:

  1. Vzhľadom na skutočnosť, že PS1 nebola uznášaniaschopná, o návrhu úpravy § 32 vyhlášky o štandardoch sa bude hlasovať prostredníctvom MetaIS.
  2. Ďalšia úprava štandardov pre nezákladné číselníky (ich uchovávanie pre historické účely) bude prejednávaná ako samostatná téma.
  3. Vzhľadom na skutočnosť, že PS1 nebola uznášaniaschopná, o návrhu úpravy § 51 ods. 4 vyhlášky o štandardoch sa bude hlasovať prostredníctvom MetaIS.

...

Unknown macro: {add-label}