Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Dataset organizačná štruktúra obsahuje organizačné jednotky orgánu verejnej moci.

Typ povinnej osoby 

Orgán Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, Orgán samosprávy), samospráva - územná samospráva

Dátový model

Dataset "Organizačná štruktúra" obsahuje hierarchickú reprezentáciu organizačných jednotiek (org:OrganizationUnit) právneho subjektu (lsub:LegalSubject), ktorého podtrieda je orgán verejnej moci (cpov:PublicAuthority). Vzťah podriadenosti môže existovať nielen medzi organizačnými jednotkami, ale aj medzi právnymi subjektmi. Tieto vzťahy sú predmetom  Datasetu Podriadených organizácií.

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor organizačnej jednotkyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov organizačnej jednotkynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
typ organičnej organizačnej jednotkytypexsd:stringXdct:typeURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
názov typu organizačnej jednotkytypeNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

nadradená organizačná jednotkaparentxsd:string
skos:broaderURI

je organizačnou jednotkou organizácieunitOfxsd:stringXorg:unitOfURIX
dátum vzniku organizačnej jednotkycreatedxsd:dateXschema:validFromxsd:dateX
dátum zániku organizačnej jednotkyterminatedxsd:date
schema:validToxsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku

...

Samospráva: BA-Dataset-OrganizacnaStruktura-2021-07-07.xlsx (výňatok)

Návod na vytvorenie

 1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

 2. 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 

  § 5


  Povinné zverejňovanie informácií


  (1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


  a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,


 3. Organizačná štruktúra býva spravidla vypublikovaná zverejnená na webových stránkach OVM. I tak, ideálne povinnej osoby. Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. 
 4. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú (napr. MIRRI - odbor legislatívy), získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
 5. Z príkladom Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI -Organizačná štruktúra.xlsxNahradte údaje MIRRI za vaše OVM(https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura)
 6. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
 7. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu. 
 8. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}