Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset zoznam kontaktných miest obsahuje kontaktné miesta danej OVM.

Typ povinnej osoby 

Orgán štátnej správy, Orgán samosprávy

Dátový model

Právny subjekt (lsub:LegalSubject), alebo jeho organizačná jednotka (org:OrganizationUnit) môžu mať svoje vlastné kontaktné miesto (cpov:ContactPoint). Samotné kontaktné miesto môže byť definované emailom (schema:email), telefónom (schema:phote) alebo môže byť fyzicky existujúce na konkrétnej adrese v registry adries (loca:PhysicalAddress). 

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXlocn:addressURIXidentifikátor používaný v registry adries
textová fyzická adresafullAddressxsd:stringXlocn:fullAddressxsd:string
celá adresa
url pre prístup ku službeserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI

emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date


Príklad

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

Samospráva: 

Unknown macro: {add-label}