Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

 2. Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z. z. 


§ 2


Povinné osoby


(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.


§ 5


Povinné zverejňovanie informácií


(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

Návod na vytvorenie

 1. Organizačná štruktúra býva spravidla zverejnená na webových stránkach povinnej osoby. Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. 
 2. Ideálne je zistiť, kde sa takéto údaje spravujú (napr. MIRRI - odbor legislatívy), získať daný dataset v nejakej elektronickej forme, ktorá sa dá upraviť. 
 3. Pre príklad použitia si stiahnite XLSX verziu datasetu MIRRI (https://data.gov.sk/dataset/mirri-organizacna-struktura)
 4. Nahraďte údaje z MIRRI za Vaše údaje.
 5. Uložte súbor do formátu CSV a ODS. Dodržte odporúčania pre tvorbu distribúcií datasetu. 
 6. Vytvorené distribúcie publikujte na data.gov.sk. Dodržte odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk .
Unknown macro: {add-label}