Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EntitaTypPopis
egov:DocumentTriedaElektronický dokument
dct:createdxsd:dateTimeDátum vytvorenia
dct:titlexsd:stringNázov elektronického dokumentu
egov:EFormTriedaElektronický formulár
egov:EFormTypeTriedaTyp elektronického formulára
egov:EGovDocumentTriedaElektronický úradný dokument
egov:ElectronicSubmissionTriedaElektronické podanie
egov:ProceedingsTriedaElektronické úradné konanie. Jeho súčasťou je množina Elektronických podaní, Elektronických úradných dokumentov a množina dotknutých fyzických a právnickch osob, tj. účastníkov konania. 
egov:ProceedingsTypeTriedaTyp Elektronického úradného konania.
dct:creatorObjektová vlastnosťVzťah definujúci autora danej entity. Tvorcom Elektronického úradného dokumentu je orgán verejnej moci a tvorcom Elektronického podania je fyzická alebo právnická osoba.
foaf:memberObjektová vlastnosťVzťah definujúci účastníka konania. 

...

Unknown macro: {add-label}