Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Milan Andrejkovič, Vladimír Kováč, Miroslav Liška, Viktória Šunderlíková, Štefan Szilva, Monika Miazdrová, Monika Mosejová, Veronika Drotárová, Martina Dubinová
Ministerstvo financií SR – Miroslav Danek, Michal Tomlain
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a rodiny SR – Ľubomír Straka
Ministerstvo zdravotníctva SR – Vladimír Vlk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja a rozvoja vidieka SR – Martin Kožányi, Marek Orlický
Ministerstvo spravodlivosti SR – Imrich Gombita
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a športu SR – Juraj Ždiňák
Ministerstvo životného prostredia SR – Martin Tuchyňa
DITEC, a. s. – Martin Švoňavec
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie – Peter Hanečák
Úrad priemyselného vlastníctva SR – Vladimír Dropčo
Úrad Prešovského samosprávneho kraja – Peter Čurilla
Združenie miest a obcí a obcí Slovenska – Petra Glajšeková, Jozef Chajdiak
Združenie samosprávnych krajov Tibor Baďura, Ján Drha

Program:

...

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 - Pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb (ďalej len „PS1") otvoril predseda PS1 pán Andrejkovič (ďalej len „predseda PS1").
Po privítaní všetkých prítomných členov predseda PS1 informoval o  programe zasadnutia a vyzval členov PS1 na jeho prípadné doplnenie, návrhy na zmenu programu neboli uplatnené.
Predseda PS1 požiadal členov, aby sa vyjadrili k návrhu na vyhotovenie audio-video záznamu zo zasadnutia PS1, ktorý bude zverejnený na YouTube kanáli Dátovej kancelárie. Proti návrhu neboli vznesené námietky a toto zasadnutie sa začalo nahrávať.
Predseda PS1 informoval, že zasadnutia PS1 sa zúčastnilo 13 z 27 členov pracovnej skupiny s hlasovacím právom, zároveň dodal, že na hlasovanie počas zasadnutia je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov pracovnej skupiny, t. j. v počte 14, z toho dôvodu PS1 nebola uznášaniaschopná.

...

P. Liška informoval, že elektronické úradné konanie vychádza z dátových štandardov kvôli dátovej interoperabilite a snahou oddelenia dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI") je zladiť ho s centrálnym modelom údajov (ďalej „CMÚ").
CMÚ aktuálne pokrýva dátové štruktúry, ktoré opisujú napríklad register právnických osôb, register fyzických osôb, register adries, MetaIS a ďalšie iné entity.

a. Model elektronického úradného konania v CMÚ

P. Liška odporučil využívať licenciu Enterprise Architect, ktorú MIRRI zakúpilo. Z MetaIS je možné CMÚ stiahnuť v podobe zdrojového EHP, ktoré sa zobrazuje vo forme ULM diagramov.
P. Liška ďalej informoval o snahe rozšíriť CMÚ v rámci elektronického úradného konania, ktoré je potrebné upraviť najskôr na logickej úrovni (medzi entitami).

b. Nové jednotné referencovateľné identifikátory pre dátové prvky elektronického úradného konania

P. Liška uviedol, že elektronický formulár môže byť v elektronickom úradnom konaní v dvoch formách:

...

Elektronické úradné konanie (e-gov „Proceedings") sa dá definovať ako množina, ktorá zoskupuje účastníkov konania.

c. Príklady XML štruktúr elektronických úradných dokumentov

P. Liška odprezentoval na príkladoch XML štruktúru elektronických úradných dokumentov:

i. Príklad: Žiadosť o dotáciu na slnečné kolektory

 • typ formulára je žiadosť,
 • žiadosť podáva fyzická osoba Oskar Jahodný (žiadateľ), ktorý býva na určenej ulici a žiada o dotáciu na slnečné kolektory,
  • adresu je možné vybrať z registra adries, alebo ručne vypísať,
 • ďalším účastníkom konania je Matilda Černá (suseda Oskara Jahodného),
 • rozhodnutie v podobe elektronického formulára vydáva (vo forme XML) MIRRI a je to odpoveď na žiadosť, ktorú získajú všetky strany úradného konania.

ii. Príklad: Rozhodnutie o dotácii na slnečné kolektory

 • URI identifikátory nie sú ešte využívané,
 • XML je transformovateľné do iných formátov, ale aj dátovej interoperability, kde sa využívajú URI identifikátory.

P. Liška ďalej uviedol, že pridaním nových URI identifikátorov pre dátové prvky elektronického úradného konania sa rozširuje CMÚ (v tabuľke sú bielou farbou už zaregistrované prvky a zelenou farbou nové navrhované prvky).
P. Szilva doplnil, že cieľom je určiť povinné elementy tvoriace centrálny elektronický úradný dokument, a stanoviť pre CMÚ konkrétne elementy, ktoré by sa mali povinne používať.

...

 • P. Szilva informoval o novom dizajnéri elektronických formulárov (pripravovaný v rámci nového UPVS), v ktorom sa budú používať aj tie prvky, ktoré schváli PS1, čím sa dátový model rozšíri. Existujúce formuláre, (ktoré prvky nevyužívajú) budú mať stanovené prechodné obdobie, ktoré ešte bude predmetom zasadnutia štandardizačných pracovných skupín.
 • P. Tuchyňa reagoval, že je v poriadku, ak e-gov dokument ako obálka pre viac typov dokumentov a zároveň navrhol upraviť niektoré označenia elementov, aby nedochádzalo k omylom.

...

P. Liška informoval, že vznikom nového portálu znalosti.gov.sk sa začínajú využívať URI identifikátory v praxi.
P. Liška ďalej uviedol, že publikačné minimum sa dá definovať ako množina datasetov pre orgány verejnej moci, pričom:

 • každý dataset má špecifickú štruktúru,
 • obzvlášť pri publikačnom minime je dôležité, aby datasety mali rovnaká dátovú štruktúru,
 • existujú prvky medzinárodnej ontológie patriace do CMÚ odporúčané Európskou úniou,
 • každý dataset publikačného minima má nejaký model, ktorý vysvetľuje význam a štruktúru datasatu,
 • na jednotlivých podstránkach definície datasetov verejnej správy sú zobrazené logické pohľady entít a aj popis datasetu vo forme tabuľky pre kvalitu 3* (štruktúrovaný, otvorený a neproprietárny formát) a 5* (URI a RDF),
 • sa neustále vyvíja, konzultuje a prehodnocuje, aktuálne hlavne pre jednotlivé samosprávy.

P. Liška predstavil nové URI identifikátory pre dátové prvky Publikačného minimaminima, ktoré sa navrhujú zaradiť do CMÚ a návrhy nových základných číselníkov, ktoré vyplynuli z tvorieb dátových štruktúr.

...

 • P. Čurilla sa zaujímal o význam a preferenciu používania 3*, 4* a 5* kvality.
 • P. Liška – datasety MIRRI sú 3* aj 5*, pričom 5* datasety nie sú zatiaľ povinné ale odporúčané. Pri tvorbe nového informačného systému sa odporúča ho tvoriť už vo formáte 5* kvality. Význam 4* kvality používa URI identifikátory, ktoré nie sú z CMÚ (sú voľné, teda si ich môže každý vyrobiť sám), preto 4* datasety nemajú až takú pridanú hodnotu.
 • Predseda PS1 doplnil, že navrhovanú kvalitu datasetov odporúča zohľadňovať aj pri projektoch, ktoré sa posielajú v rámci dopytovej výzvy manažment údajov inštitúcií verejnej správy.

Závery k bodu 3:

Návrh nových jednotných referencovateľných identifikátorov dátových prvkov publikačného minima bude predložený na hlasovanie spôsobom per rollam v pracovnej skupine PS1 prostredníctvom MetaIS v znení, ako bol členom zaslaný pred spoločným zasadnutím PS1.

...

P. Šunderlíková vysvetlila, že pod publikačným minimom štátnej správy sa rozumejú povinné datasety, ktoré by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zverejňovať, čo vyplýva z Uznesenia vlády č. 553 z roku 2019, čo bude súčasťou aj novej vyhlášky o publikačnom minime, ktorá bude vykonávacím predpisom k Zákonu o údajoch a zároveň predstavila návrhy nových číselníkov z publikačného minima:

 • Číselník Typ výsledku spracovania infožiadosti a Číselník Spôsob sprístupnenia informácií,
 • Číselník Zdroj financovania pri dotačnej schéme,
  • hodnoty vychádzajú z konzultácií MIRRI s jednotlivými organizačnými jednotkami a tiež s Úradom splnomocnenia vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

...

Predseda PS1 uviedol, že predložená metodika bola predmetom na zasadnutí PS1 v predchádzajúcom roku. Cieľom návrhu metodiky je klasifikácia a kategorizácia dát a usmernenie poskytovateľov cloudových služieb, aby mohli garantovať stanovenú úroveň kvality.
Predseda PS1 ďalej informoval o Vyhláške o bezpečnostních úrovních pro využívaní cloud computingu orgány veřejné moci, ktorá v Českej republike nadobudla účinnosť v roku 2021. Uvedená vyhláška s predloženým návrhom metodiky klasifikácie a kategorizácie dát má podobnú logiku i nastavené postupy. Odlišujú sa od seba v hodnotení dopadov a v definíciách pojmov. Zároveň podotkol, že návrhom metodiky klasifikácie a kategorizácie dát sa:

...

P. Szilva informoval o dokumentoch návrh spôsobu prepojenia XSD schém s CMÚ spôsobe refencovania číselníkov v XSD a ďalej uviedol, že sa navrhuje pri spôsobe prepojenia XSD schém s CMÚ využiť:

...

P. Szilva ďalej uviedol, že pre zvyšné varianty, ktoré sú súčasťou návrhu spôsobu prepojenia XSD schém s CMÚ aktuálne nie je vhodné využitie. Z pohľadu budúcnosti je zaujímavý:

...

P. Szilva informoval o definícii návrhu: „Číselníky sa z definície dátovej štruktúry (XSD) referencujú vyžadovaním uvedenia šablóny referencovateľného identifikátora konkrétneho číselníka a referencovateľného identifikátora položky daného číselníka v dátovej štruktúre vyplneného formulára (XML).", pričom uviedol, že ak sa v elektronickom formulári využíva číselník, je potrebné v XSD schéme uvádzať identifikátor číselníka (napr. https://data.gov.sk/), v prípade číselníka, ktorý nie je základný, sa pri identifikátore primerane postupuje aj podľa prílohy č. 9 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS. Cieľom je nastaviť si jednotný spôsob vyžadovania uvedenia konkrétneho tvaru URI v XSD formou šablóny (pattern) alebo enumerácie.

...

P. Liška informoval členov PS1 o novom portáli znalosti.gov.sk, pričom uviedol, že portál má k danému dňu nahratých 29 datasetov, napríklad niektoré dáta z MetaIS, číselník - druh adresy, pohlavie a iné. V súčasnosti sú jednotlivé dáta v rámci verejnej moci veľmi roztrieštené. Ich náprava a zmena stojí veľa času, úsilia a peňazí, čo vytvára veľkú reinformáciu dát.
Preto vzniká potreba dátovej interoperability, ktorá má za úlohu pospájať jednotlivé dáta, pričom vznikajú jednotlivé nové URI.
P. Liška ďalej uvidel, že dátová kancelária MIRRI bude organizovať k danej téme školenia.

...

Unknown macro: {add-label}