Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


4.     Typ osoby (Občan SR s TP / bez trvalého pobytu, Zahraničný občan s TP / s azylom, Cudzinec) – nielen ako definícia "dct:type" { "@id": "pper:SlovakCitizen" } ale aj samostane ako hodnota "@value"
5.     Štátna príslušnosť 
6.     Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony 
7.     Rodinné vzťahy 

  1. Rodičia (ukážka 2) 
  2. Deti (ukážka 2) 
  3. Manžel/manželka 
   • Tieto údaje k tomu potrebujeme:
    Typ rodinného vťahu
    -Roľa v rodinnom vzťahu
    -Roľa vzťahovej osoby
    Začiatok príbuzenského vzťahu
    Miesto vydania sobášneho listu (iba pre manželov)
    Príbuzný
    Príbuzná osoba (zdroj)
    Príbuzná osoba (cieľ)
    + info o vzťahových osobách, a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (budeme mať definované aj Pčo) 


8.     Adresa

  1. Okres (location/lau1) 
  2. Časť obce (District) 
  3. Orientačné číslo 
  4. Súpisné číslo 
  5. Časť budovy (buildingName) 
  6. Krajina 
  7. Dátum evidence adresy 
  8. Dátum ukončenia evidence 

...

Unknown macro: {add-label}