Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Európska legislatíva:

Open data

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora Smernica o otvorených údajoch.pdf

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2023/138 z 21 Decembra 2022, ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia - vykonavacie nariadenie.pdf

  • PRÍLOHA k vykonávaciemu nariadeniu Komisie, ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia priloha.pdf


INSPIRE legislatíva:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) INSPIRE_smernica.pdf

SPHmernica Európskeho parlamentu a Rady EU, o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS Smernica o prístupe verejnosti k informaciam.pdfSlovenská legislatíva:

Zákon č. 211/2000 - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ,

konkrétne paragraf 21g

Povinná osoba sprístupňuje súbor informácií s vysokou hodnotou v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou na účel opakovaného použitia v strojovo spracovateľnom formáte prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom hromadného stiahnutia.

  • No labels
Write a comment...