Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 • Pred prvým prihlásením do BDA klienta je nutné zmeniť inicializačné heslo, ktoré ste spolu s prihlasovacím menou obdržali od správcu architektonického repozitára.
 • Prihlásime sa cez webový prehliadač do EMS prideleným menom a inicializačným heslom.

  Prostredie

  Web rozhranie repozitára

  Produkčné prostredie

  https://eaws.finance.gov.sk/ems/

  Testovacie prostredie

  https://eaws-test.finance.gov.sk/ems/


 

 • Pri prvom prihlásení nás systém vyzve na zmenu hesla kde zadáme staré heslo a dvakrát nové heslo a potvrdíme kliknutím na „Submit"

 • Po úspešnej zmene hesla sa môžeme odhlásiť kliknutím na „Sign out" v pravom hornom rohu a pokračovať spustením BDA klienta.
 • Spustíme BDA klienta cez ikonu na ploche
 • Je potrebné si overiť, či sa v pravom dolnom rohu zobrazuje správne používateľské meno, ktoré ste obdržali od správcu architektonického repozitára.

 

 • V prípade, že sa používateľské mená nezhodujú s je potrebné zmeniť používateľské meno pravým kliknutím na odkaz na ploche "Architect 4.7.2 MF SR" a zvoliť možnosť Vlastnosti. Následne za cestu v poli "CIeľ" dopíšeme -user=username. Pod username chápeme používateľské meno konkrétneho používateľa do architektonického repozitára.

 

 • Zvolíme záložku Options >> Application Settings

 

 • Vyberieme možnosť Repository >> Add

 

 • Vyplníme potrebné údaje:


Name : Voliteľné meno repozitára
Service location : Zadať odkaz, na ktorom počúva repozitár.

Prostredie

Odkaz na repozitár

Produkčné prostredie

https://eaws.finance.gov.sk/ems/

Testovacie prostredie

https://eaws-test.finance.gov.sk/ems/


Pokiaľ nezaškrtneme „Do not verify certificates" bude sa zobrazovať chybové hlásenie a spojenie nebude funkčné.

Je to spôsobené tým, že pracovné stanice štandardne nemajú importovaný používaný bezpečnostný certifikát.

  • Nepovinne nastavenie proxy servera (dostupné od verzie 4.7.2) : Pre počítače, ktoré sa pripájajú z externého prostredia, napríklad z domu, môžeme tento krok preskočiť. Štandardne proxy nepotrebujú.

Kliknutím na PROXY nastavíme potrebné údaje pre proxy server, pokiaľ má PC konektivitu do internetu pomocou proxy servera. Toto nastavenie sa môže v každej štátnej inštitúcií líšiť.
Napríklad konkrétny príklad pre MFSR:

Proxy location: vyplníme adresu proxy servera, je potrebné vyplniť aj [{+}http://+ inak proxy nebude fungovať.
Authentification: vyberieme spôsob autentifikácie na proxy server. Na výber máme niekoľko spôsobov autentifikácie: (basic, Digest, DigestIE, Negotiate, NTLM, NTLMWB). V tomto prípade použijeme NTLM.
Proxy user: Je potrebné vyplniť doménové prihlasovacie meno do počítača.
Proxy password: Je potrebné vyplniť heslo do počítača.

  • Kliknutím na TEST overíme správne nastavenie mena/hesla.


Voliteľným nastavením : Zvoliť uloženie hesla
Následne pokračujeme OK

  • Pokračujeme OK