Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Budovanie, riadenie a prevádzkovanie architektonickej schopnosti vyžaduje správu veľkého množstva architektonických výstupov. Efektívne riadenie týchto produktov architektonickej práce požaduje formálnu taxonómiu pre rôzne typy architektonických aktív, príslušné procesy a nástroje potrebné pre ich uchovávanie. Preto dôležitým faktorom úspešnosti správy architektonickej schopnosti je aj vytvorenie a udržiavanie spoločného architektonického repozitára ako spoločnej bázy informácii a údajov. Je nevyhnutné, aby všetci zainteresovaní pracovali a rozhodovali sa na základe rovnakých informácií. Centrálny architektonický repozitár napomáha k vytvoreniu uceleného pohľadu na enterprise architektúru VS SR, redukuje duplicitné modelovanie enterprise architektúry vo viacerých modeloch a napomáha k jednotnej vizuálnej prezentácii modelov. Architektonický repozitár VS SR je súčasťou centrálneho metainformačného systému VS SR a predstavuje zdroj architektonických dát pre konfiguračnú databázu. Architektonicky repozitár využívajú najmä používatelia VS SR v roliach, ktoré sú zodpovedne za:

 • Zber dát a dokumentovanie architektúr VS SR.
 • Analýzu architektúr VS SR.
 • Výkon rozhodnutí, ktoré majú dopad na architektúry VS SR.

Požiadavky na architektonický repozitár VS SR

Pre podporu architektonickej schopnosti je nutné, aby bola štruktúra architektonického repozitára prispôsobená záujmom a potrebám enterprise architektúry, ktoré sú špecifické pre rôzne oblasti. Pre podporu architektúry VS SR boli identifikované nasledujúce požiadavky:

 

Architektonická požiadavka

Stručný popis

Kaskádovanie architektúry VS

Architektonický repozitár umožňuje dokumentovať architektúru na rôznych úrovniach (kapitola 5.1.1).

Publikovanie architektúr

Architektonický repozitár umožňuje vytváranie výstupov v grafickej podobe a ich následné prezentovanie vo forme pohľadov, reportov a exportov.

Kontrolovaný prístup k  modelom

Vytvárať, modifikovať a odstraňovať stavebné bloky v rámci svojej architektúry je oprávnený iba vlastník danej architektúry.

Kontrolované prepoužitie stavebných blokov architektúry

Možnosť využívať alebo prepoužívať stavebné bloky v rámci všetkých segmentových architektúr VS SR.

Adresovanie organizačnej štruktúry VS SR

Adresovanie organizačnej štruktúry VS SR z perspektívy povinných osôb. Každá povinná osoba spravuje svoju segmentovú architektúru a architektúru riešení vo vlastných modeloch. Modely segmentovej architektúry a architektúr riešení sú však súčasťou celku, ktorý je dostupný na čítanie architektonickej komunite.

Tabuľka 36 Popis požiadaviek na architektonický repozitár

Štruktúra architektonického repozitára VS SR

Architektonický repozitár slúži ako jednotný priestor pre dokumentovanie architektúry VS SR. Podporuje dokumentovanie enterprise architektúry z rôznych hľadísk podľa záujmov a požiadaviek jednotlivých zainteresovaných subjektov. Architektonický repozitár obsahuje nasledujúci typy informácií o enterprise architektúre VS SR:

 • Architektonický metamodel, popisujúci prispôsobené architektonické rámce, zahrňujúce obe – metódu vývoja architektúry (TOGAF®) a metamodel na popis architektúry (ArchiMate®).
 • Stavebné bloky architektonickej schopnosti, definujúce parametre, štruktúry a procesy podporujúce správu architektúry. Sem patria najmä potrebné organizačné štruktúry a roly, zodpovednosti a zručnosti v rámci nich.
 • Architektonické stavebné bloky a stavebné bloky riešení na všetkých úrovniach architektúry.
 • (strategická, segmentové a architektúry riešení) rovnako ako aj vo všetkých architektonických aspektoch a doménach (motivácia, biznis, ISVS, technológia a implementácia a migrácia).
 • Referenčná knižnica, zahrňujúca šablóny, architektonické vzory a iný architektonický referenčný materiál.
 • Architektonické analýzy, zahrňujúce rôzne perspektívy pohľadov na enterprise architektúru, gap analýzy, „čo-ak" analýzy, atď.


Tieto informácie sú podľa záujmov zainteresovaných subjektov dokumentované a modelované na rôznych úrovniach detailu. Na základe tejto skutočnosti je architektonický repozitár navrhnutý tak, aby podporoval tvorbu architektonických výstupov na 3 rozdielnych úrovniach (podľa 5.1.1):

 • Strategická architektúra.
 • Segmentové architektúry.
 • Architektúry riešení.


Obsah a zámer architektonických výstupov na týchto úrovniach popisuje kapitola 5.1.1.

Prístup k architektonickému repozitáru VS SR

Pre prístup k architektonickému repozitáru je potrebné v rámci jednotlivých povinných osôb:

 • Požiadať správcu architektonického repozitára VS SR o zriadenie používateľských účtov a zaslanie aktuálnej distribúcie SW pre prácu s architektonickým repozitárom VS SR BiZZdesign Architect – nástroj na dokumentovanie enterprise architektúry VS SR v architektonickom repozitári .
 • Inštalovať a konfigurovať pripojenie SW na architektonický repozitár VS SR.


Postup inštalácie a konfigurácie nástroja pre prácu a architektonickým repozitárom je popísaný v inštalačnej príručke [16]. Návod na inštaláciu a konfiguráciu je taktiež popísaný na EA portáli [18]

Správa repozitára VS SR

Architektonický repozitár VS SR je spravovaný centrálne AKVS a jeho funkcionalita je poskytovaná povinným osobám. MF SR ako správca architektonického repozitára je zodpovedné za:

 • Správu konfigurácie architektonického repozitára VS SR
 • Správu obsahu architektonického repozitára VS SR
 • Manažment prístupov a pracovných skupín repozitára VS SR


Tím správy architektonického repozitára VS SR poskytuje podporu pri práci architektov jednotlivých povinných osôb s architektonickým repozitárom VS SR pri:

 • Neštandardných situáciách a incidentoch v rámci repozitára VS SR.
 • Aplikovaní architektonických analýz nad repozitárom VS SR.
 • Vytváraní, modifikovaní a mazaní používateľov a používateľských skupín.
 • Požiadavkách na zmenu konfigurácie metamodelu a modelov.
 • Priraďovaní a odoberaní prístupových práv k modelom.

Komunikácia s tímom správy architektonického repozitára pri žiadosti o prístup alebo pri vyššie uvedených situáciách je možná prostredníctvom mailovej adresy sprava_EA@mfsr.sk alebo prostredníctvom EA portálu [18].


 

Súvisiace články