Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Služby občanom a podnikateľom

Kvalita poskytovania elektronických služieb občanom a podnikateľom sa výrazne zvýši, pričom dôraz bude kladený najmä na úžitkovú hodnotu a inovácie. Služby musia byť dostatočne jednoduché, aby ich občania bez problémov používali, hoci celková organizácia, ktorá ich zabezpečuje, bude komplexná a schopná vyrovnať sa s problémami budúcej doby. Veľký dôraz bude kladený na posunutie čo najviac služieb do režimu okamžitého vybavenia, ktorý zjednoduší a tým výrazne zvýši interakcie občana s verejnou správou pomocou elektronických kanálov a má výrazné pozitívne dopady aj na obslužné scenáre (znižovanie času vybavovania u úradníka, odbremenenie preťažených prepážok a tým zníženie doby čakania a znižovanie diskomfortu, ktorý občan pri návšteve úradu zažíva). Služby budú prístupné v rámci procesov zjednotenej obsluhy životných situácii a budú umožňovať a poskytovať:

 • Jednoduchosť naplnenia práv a povinností občanov a podnikateľov pri využití proaktivity a interaktivity elektronických služieb.
 • Presnú mapu pre každú životnú situáciu: kde konanie bude reprezentované a prístupné ako tok interakcií na časovej osi a celý proces riešenia životnej situácie bude dopredu známy a znázornený vo forme diagramu, kde trvanie každého kroku je merané a hodnotené a čo najviac automatizované.
 • Občan bude vybavený podľa možností ihneď, vhodné služby a ich procesy sa zautomatizujú a v maximálnej možnej miere sa využijú údaje, ktoré už má verejná správa k dispozícií.
 • Expertmi nastavené procesy služieb spojených do životných situácií, ktoré bude možné pohodlne riešiť napríklad aj prostredníctvom mobilného zariadenia.


V oblasti služieb občanom a podnikateľom sa naďalej pokračuje vo zvyšovaní úrovne služieb v súlade s trendmi pokroku a možnosťami informačnej spoločnosti. Dáta verejnej správy sa budú zverejňovať v otvorenej podobe pre ich ďalšie využitie a spracovanie (otvorené dáta). Proces zlepšovania služieb ako aj implementácia nových systémov musí brať do úvahy dôležitosť cezhraničnej interoperability aj za účelom zvýšenia mobility pracovnej sily. Kľúčovým faktorom pri budovaní jednotného digitálneho trhu úspechu je bezpečnosť elektronických služieb a systémov so zreteľom na informačnú bezpečnosť a ochranu dát osobných údajov občana.
Výhody poskytované vďaka elektronickým službám verejnej správy musia byť prístupné všetkým občanom. Demografický vývoj a súčasná nepriaznivá situácia na pracovnom trhu však neustále rozširujú znevýhodnené skupiny, s ktorými je nutné pracovať a aktívne zlepšovať ich zručnosti v oblasti informačných technológii, aby sa mohli zapojiť do spoločenského a pracovného života. A preto je taktiež nutné prispôsobiť vybrané elektronické služby a digitálny obsah aj potrebám tejto časti obyvateľstva.

Efektívna verejná správa

Reforma verejnej správy má ambíciu výrazne modernizovať všetky jej funkcie. Za základné princípy reformy je možné považovať:

 • Elektronizáciu doposiaľ neelektronizovaných procesov a služieb riešenia agendy.
 • Optimalizáciu procesov pri riešení agendy.
 • Automatizáciu tých procesov a služieb riešenia agendy, pri ktorých je to možné.
 • Maximalizáciu počtu automatizovaných služieb - služieb v režime okamžitého vybavenia (on-line).
 • Zreťazenie a orchestráciu jednotlivých služieb do príslušných životných situácií.
 • Posilňovanie ľudských zdrojov, zvyšovanie potrebných kompetencií a kapacít vo verejnej správe.
 • Optimalizácia podporných a administratívnych činností (napríklad centralizáciou príslušného IKT všade tam kde je to možné a účelné).
 • Jednoduché a potrebné regulácie, pričom regulácie sa zjednodušia, budú prístupné na jednom mieste a posúdi sa ich opodstatnenosť na základe analýzy nákladov a prínosov (CBA).
 • Využívanie dát v rozhodovaní, pričom rozhodovacie procesy vo verejnej správe budú podporené informáciami, získanými automatizovanou analýzou dát, ktorými verejná správa disponuje.


V oblasti zvyšovania efektívnosti verejnej správy bude potrebné podporiť reformu verejnej správy prostredníctvom informačných technológií. Dôležitým zámerom reformy je zrušiť územnú príslušnosť a oddeliť prístup k službám, samotnú obsluhu občana v klientskom centre, od vybavenia agendy v konkrétnom konaní. Cieľom je, aby namiesto postupného vypĺňania elektronických formulárov pre jednotlivé služby alebo navštevovania jednotlivých úradov stačilo vyplniť elektronický formulár pre príslušnú životnú situáciu, ktorá bude zložená z definovaných služieb alebo zájsť na najbližšie klientske centrum, prostredníctvom ktorého občan vybaví všetko potrebné. Na uvedenie optimalizovaných konaní do praxe bude potrebné v informačných systémoch zaviesť štandardné procesy obsluhy občanov pre relevantné životné situácie.
Pre koordináciu činností a procesov pracovníkov verejnej správy je potrebná efektívna elektronizácia úloh a zavedenie systému ich monitoringu a riadenia, ktorý zabezpečí prechod k verejnej správe orientovanej na výsledky. Okrem optimalizácie procesov bude potrebné systematicky zvyšovať úroveň práce so znalosťami a informáciami.

Model eGovernmentu 2020

Aby bolo takéto princípy možné naplniť, musí byť model eGovernmentu 2020 založený na:

 • Integrovanom prístupe k službám a centrálnym systémom: Prístup k elektronickým službám a centrálnym systémom musí byť pre občanov a podnikateľov integrovaný cez spoločný priestor pre profesionálny prístup k službám eGovernmentu, vrátane prístupu prostredníctvom mobilných zariadení. Tento integrovaný priestor musí byť zároveň nezávislý na prístupovom kanály. Podobne musí byť, cez spoločný priestor pre profesionálnu prácu, integrovaný prístup jednotlivých zamestnancov verejnej správy, či už v rámci podpory obsluhy životných situácií alebo priamo ich vybavovania. Tento priestor poskytne všetky potrebné nástroje a prístup k dátam pre výkon verejnej moci.
 • Automatizovanom a štandardizovanom výkone verejnej moci: Samotný výkon verejnej moci musí byť výrazne modernizovaný prostredníctvom optimalizácie procesov a ich automatizácie všade tam kde to bude možné. V rámci optimalizácie procesov je zámerom, aby sa spoločné činnosti vykonávali spoločne a rovnakým spôsobom. Okrem zjednotenia metodických postupov to znamená i zavedenie systémov pre spoločné oblasti pri výkone agendy. Súčasné agendové aplikácie budú integrované do takéhoto prostredia. Jedným z výsledkov optimalizácie by zároveň malo byť aj definovanie procesov, ktoré bude následne možné čiastočne alebo úplne automatizovať, t.j. zabezpečiť ich výkon bez nutnosti manuálneho zásahu obsluhy alebo úradníka. Automatizácia procesov so sebou v neposlednom rade nesie aj potrebu úprav príslušných legislatívnych aktov, ktoré takýto proaktívny prístup zo strany eGovernmentu smerom k občanovi umožnia.
 • Centralizácii IT prevádzky Informačné systémy verejnej správy budú v roku 2020 do maximálnej možnej miery prevádzkované vo vládnom cloude V čase písania tohto dokumentu boli plánované dve DC vládneho cloudu: DC MF SR a DC MV SR.. Okrem poskytovania služieb občanom a podnikateľom bude dôraz kladený aj na samotné fungovanie verejnej správy a na návrh politík a regulácií. Z tohto dôvodu budú zavedené spoločné služby Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service pre podporné a administratívne činnosti, ktoré budú môcť jednotlivé organizácie verejnej správy využívať v rámci svojho virtuálneho priestoru.

 

Inovácie v informačnom prostredí verejnej správy

V architektúre 2020 sa uplatňujú inovatívne nástroje a metódy v oblastiach:

 • vývoja a výskumu aplikácii a algoritmov, schopných spracovávať veľké objemy dát na účely prediktívnych analýz a analýz rizík,
 • vývoja systémov schopných optimalizovať rozhodovanie na základe zdrojových dát, dôkazov a analýz,
 • vývoja inteligentných a automatizovaných systémov,
 • vývoja inovatívnych mobilných riešení,
 • vývoja pokročilých bezpečnostných riešení,
 • nasadzovania pokročilých cloudových technológií,
 • vývoja riešení pracujúcich s priestorovými informáciami,
 • vývoja systémov pre kolaboráciu a zdieľanie informácií.