Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Informácie o dokumente

Názov:

Slovník pojmov a skratiek

Stav:

Finálna verzia dokumentu

Pripravil:

AKVS

Verzia:

1.0

Dátum:

22.02. 2016

Pripomienkoval:

-

Dátum revízie:

21.02. 2016

 

OBSAH

1 Účel dokumentu
2 Slovník pojmov a skratiek
Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1: Slovník pojmov a skratiek

Účel dokumentu

Tento dokument popisuje základné architektonické pojmy a skratky.

Slovník pojmov a skratiek

Skratka / pojem

Popis

AC

Architektonický cyklus, ktorým sa rozumie realizácia všetkých fáz metódy pre vývoj architektúry. Tento pojem je používaný v zmysle TOGAF® ADM cyklu.

AK

Architektonická kancelária (napr. AK segmentu).

AKVS

Architektonická kancelária verejnej správy – zodpovedná za správu a riadenie strategickej architektúry.

Aplikačná architektúra

Popis štruktúry a interakcií aplikácií ako skupiny schopností, ktoré poskytujú kľúčové biznis funkcie a manažujú dáta.

ArchiMate

Modelovací jazyk pre zachytenie elementov enterprise architektúry, ich väzieb a rôznych pohľadov na architektúru.

ArchiMate koncept

Predstavuje element modelovacieho jazyka ArchiMate. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť elementy biznis, aplikačnej a technologickej architektúry, ako aj motivačného a implementačného a migračného rozšírenia, napríklad biznis služba, aplikačný komponent, technologická sieť, architektonická požiadavka, projekt atď..

Architektúra

Formálny popis systému alebo jeho detailný plán na úrovni komponentov, vedúci k jeho implementácii. Zahrňuje komponenty, vzťahy medzi nimi a k okoliu a princípy a pravidlá, ktoré riadia ich návrh a evolúciu v čase.
Poznámka: pod systémom sa v tomto prípade rozumie systém vo všeobecnosti, teda nie len technický alebo IT systém.

Architektúra riešenia

Popis jednotlivých biznis operácií alebo aktivít a ich IKT podpory. Architektúra riešení je typicky aplikovaná na jeden projekt alebo projektovú fázu a pomáha transformovať požiadavky do architektonickej vízie, vysokoúrovňovej špecifikácie IKT systému a do portfólia implementačných úloh.

Architektonická požiadavka

Formálna definícia potreby, ktorá musí byť splnená konkrétnou architektúrou alebo pracovnou sadou.

Architektonický princíp

Kvalitatívne vyjadrenie zámeru, ktorý by mal byť naplnený implementovanou
Architektúrou.

Architektonický rámec

Koncepčná štruktúra používaná pre vývoj, implementáciu a údržbu architektúry.

Architektonický repozitár

Ekvivalent k pojmu Centrálny architektonický repozitár, ktorý slúži ako spoločná báza architektonických informácii a údajov. Predstavuje systém, ktorý obsahuje všetky architektonické dáta, vrátane modelov architektúry a ďalších informácií.

Architekt. riešení

Architektúra riešení je typicky aplikovaná na jeden projekt alebo projektovú fázu a pomáha transformovať požiadavky do architektonickej vízie, vysokoúrovňovej
špecifikácie IT systému a do portfólia implementačných úloh.

Architekt. vízia

Stručný popis cieľovej architektúry popisujúci jej hodnotu pre biznis a zmeny, ktoré v organizácii vzniknú v dôsledku jej úspešného nasadenia; vízia slúži ako ašpirácia a podklad k detailnejšiemu vývoju architektúry.

Architektonický vzor

Architektonické vzory VS SR napomáhajú k popisu riešenia konkrétneho architektonického problému. Predstavujú usporiadanie stavebných blokov enterprise architektúry vo VS SR do určitého kontextu. Stavebné bloky v rámci architektonického vzoru predstavujú to, čo bude použité a vzory určujú ako, kedy, prečo a čo zvážiť pri ich použití. 

Architektonická. zrelosť

Merateľný stav alebo kvalita architektúry v organizácii odrážajúca najmä jej schopnosť reagovať na zmeny.

Architektúra

Formálny popis systému alebo jeho detailný plán na úrovni komponentov, vedúci k jeho implementácii. Zahrňuje komponenty, vzťahy medzi nimi a k okoliu a princípy a pravidlá, ktoré riadia ich návrh a evolúciu v čase.

Poznámka: pod systémom sa v tomto prípade rozumie systém vo všeobecnosti, teda nie len technický alebo IT systém.

ABB/SBB

ABB (Architecture Building Block) - architektonický stavebný blok - zložka architektúry, ktorá popisuje jeden aspekt celkovej architektúry.
SBB (Solution Building Block) – stavebný blok riešenia – kandidát riešenia, ktorý vyhovuje špecifikácií príslušného ABB.

Biznis

Oblasť, ktorou sa daná organizácia zaoberá, napríklad poskytovanie služieb občanom v oblasti dokladov, atď..

Biznis architektúra

Popis štruktúry a interakcií medzi biznis stratégiou, organizáciou, funkciami, biznis procesmi a informačnými potrebami.

BSI

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Nemecký federálny úrad pre informačnú bezpečnosť).

Cieľ

Časovo viazaný míľnik, ktorého účelom je demonštrácia pokroku pri naplňovaní cieľa.

COTS

Commercial off-the-shelf – produkt bežne dostupný na trhu, teda produkt nevyvíjaný na mieru.

Dátová architektúra

Štruktúra logických a fyzických dátových aktív organizácie vrátane zdrojov pre riadenie dát.

Digitálny priestor

Údaje a informácie v digitálnej forme, programy, technické zariadenia, siete slúžiace na spracovanie informácií, dokumentácia k programom a technickýcm zariadeniam na spracovanie informácie; pravidlá, normy, štandardy a legislatívne normy upravujúce spracovanie informácií.

Doména architektúry

Záujmová oblasť architektúry. TOGAF rozlišuje štyri domény architektúry: biznis, dáta, aplikácie a technológie.

EA 0.1

Vysoko-úrovňovo popísaná enterprise architektúra teda jej vízia.

EA 1.0

Detailne popísaná enterprise architektúra.

eGovernment Cloud

Vládny cloud.

Enterprise

Najvyššia úroveň organizácie, ktorá zastrešuje jej misie a funkcie, pričom často zahrňuje viacero organizácií. Enterprise-om teda môže byť oddelenie/sekcia v rámci organizácie, celá organizácia alebo celá reťaz konzument-organizácia-dodávatelia.

EA

Enterprise Architektúra je základná organizácia Enterprise-u vyjadrená jeho komponentami, vzťahmi medzi nimi a k okoliu, ako aj princípy, ktoré riadia jeho návrh a evolúciu. Enterprise architektúra verejnej správy SR a architektúra verejnej správy SR sú ekvivalentné pojmy.

Hnací prvok

Externá alebo interná podmienka, ktorá motivuje organizáciu k definovaniu cieľov.

KBVS

Kancelária bezpečnosti verejnej správy.

KPIs

Kľúčový ukazovateľ výkonu kvantifikujúci výkonu biznisu alebo projektu.

KRIS

Koncepcia rozvoja informačných systémov, ktorá komunikuje segmentovú architektúru.

Kybernetický priestor

Časť digitálneho priestoru, ktorá zahŕňa oblasť utajovaných informácií a ďalších skutočností, ktoré určí záväzný právny predpis, resp. iný normatívny dokument.

Meta model

Model definujúci akým spôsobom a pomocou čoho bude štruktúrovane popísaná architektúra.

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

MVA

Metóda pre vývoj architektúry verejnej správy SR.

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

NBÚ SR

Najvyšší bezpečnostný úrad Slovenskej republiky.

NIST

National Institute of Standards and Technology (Národný inštitút pre štandardy a technológie).

PAP

Požiadavka na prácu architektonickej kancelárie.

Pokyny a techniky pre vývoj architektúry

Pokyny pre vývoj architektúry poskytujú súbor prostriedkov na prispôsobovanie metódy vývoja architektúry pre potreby konkrétnej organizácie.

Referenčný architektonický materiál

Referenčné materiály predstavujú architektonické smernice, metodiky, šablóny a vzory, ktoré sú navrhované s cieľom zjednotiť, zlepšiť a urýchliť tvorbu enterprise architektúry vo VS SR. Referenčné materiály nepredstavujú konkrétne architektúry. Slúžia ako štartovací bod a poskytujú smerovanie pri návrhu enterprise architektúry.

Roadmapa

Špecifikácia (projektov alebo programov) znázornený v čase.

Segmentová architektúra

Architektúra jednotlivých povinných osôb (rezortov) je konkrétna architektúra. Táto architektúra pokrýva a aktualizuje proces tvorby KRIS, zachytáva konkrétne stavebné bloky, ich štruktúru a vzťahy tak ako existujú v realite a ako sa majú vyvíjať do budúcnosti.

Správa architektúry

Spôsob akým sú enterprise a iné architektúry riadené a kontrolované na úrovni celej organizácie.

SR

Slovenská republika.

Strategická architektúra

Strategická architektúra je v tomto zmysle „abstraktnou" architektúrou, ktorá nepopisuje architektúru konkrétneho rezortu.
Definuje jednotnú metodiku, požiadavky na interoperabilitu, požiadavky na súlad architektúr, požiadavky na kvalitatívne vlastnosti jednotlivých architektúr, základné stavebné bloky (princípy, požiadavky, spoločné funkčnosti, a podobne) záväzné pre všetky architektúry povinných osôb a strategickú víziu rozvoja týchto architektúr.
Strategická architektúra je referenčnou architektúrou pre akúkoľvek architektúru VS SR.

SVK MF SR a MV SR

Systém vzájomnej koordinácie medzi MF SR a MV SR

ŠU

Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá komunikuje architektúru riešenia (projektu).

Technologická arch.

Popis štruktúry a interakcií služieb platformy, logických a fyzických technologických komponentov.

TOGAF

The Open Group Architecture Framework – rámec pre definovanie, rozvoj a údržbu enterprise architektúr.

TOGAF® ADM

Základ TOGAFu®, proces vytvorenia a prevádzkovania Enterprise architektúry.

ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky.

VS

Verejná správa.

Zainteresovaný

Jednotlivec, tím alebo organizácia, ktorá má záujem na prínose architektúry.

Úroveň architektonickej zhody: Irelevantná

Implementácia nemá žiadne črty spoločné so špecifikáciu architektúry (takže otázka o súlade nevzniká).

Úroveň architektonickej zhody: Konzistentná

Realizácia má niektoré vlastnosti spoločné so špecifikáciou architektúry a tie spoločné sú realizované v súlade so touto špecifikáciou. Avšak, niektoré funkcie v špecifikácii architektúry nie sú implementované a implementácia má ďalšie funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v špecifikácii.

Úroveň architektonickej zhody: V súlade

Niektoré funkcie v špecifikácii architektúry nie sú implementované, ale všetky funkcie implementované sú zahrnuté v špecifikácii, a v súlade s ňou.

Úroveň architektonickej zhody: Zodpovedajúca (konformná)

Všetky funkcie v špecifikácii architektúry sú realizované v súlade s touto špecifikáciou, ale niektoré ďalšie funkcie sú implementované, ktoré nie sú s ňou v súlade.

Úroveň architektonickej zhody: Plne zodpovedajúca (plne konformná)

Úplná zhoda medzi špecifikáciou architektúry a jej realizáciou. Všetky uvedené funkcie sú realizované v súlade so špecifikáciou, a nie sú realizované žiadne funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v špecifikácii architektúry.

Úroveň architektonickej zhody: zodpovedajúca (ne-konformná)

Každá z vyššie uvedených, v ktorej sú niektoré funkcie zo špecifikácie architektúry realizované nie sú v súlade so touto špecifikáciou.

Tabuľka 1: Slovník pojmov a skratiek